Tiedonantopolitiikka

Lamor Corporation Oyj (”Lamor”) noudattaa soveltuvaa EU:n ja Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) sääntöjä osakkeiden liikkeeseenlaskijoille, Nasdaq Helsingin First North Bond Market -sääntöjä, Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Finanssivalvonnan ohjeita ja määräyksiä, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Lamorin johtamisperiaatteita ja muita sisäisiä viestintäohjeita.

Lamorin hallitus on hyväksynyt tiedonantopolitiikan 25.11.2021. Politiikan viimeisin päivitys astui voimaan 15.11.2023, ja politiikkaa päivitetään tarvittaessa.

Keskeiset tiedonantoperiaatteet

Lamorin viestinnän keskeiset periaatteet ovat johdonmukaisuus, täsmällisyys, avoimuus, aktiivisuus ja tasapuolisuus. Lamor kommunikoi sekä positiivista että negatiivista tietoa johdonmukaisesti ja yhtäaikaisesti pääomamarkkinoille ja sidosryhmille.

Lamorin viestinnän tarkoitus on tukea Lamorin osakkeen, joukkovelkakirjan ja mahdollisten muiden Lamorin liikkeelle laskemien rahoitusvälineiden oikeaa arvonmuodostusta tarjoamalla pääomamarkkinoille oikea-aikaista, luotettavaa, täsmällistä ja olennaista tietoa Lamorin toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista ja taloudellisesta asemasta.

Lamor julkistaa mahdollisimman nopeasti sellaisen tiedon, joka sen on julkistettava tiedonantoa koskevien säännösten perusteella. Kaikki tiedotteet julkaistaan Lamorin verkkosivuilla muiden soveltuvien julkaisukanavien lisäksi. Tiedot julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Lamor ei kommentoi markkinahuhuja, spekulaatioita, yhtiön osakkeen tai muiden rahoitusinstrumenttien hintakehitystä tai kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia. Lamor voi kuitenkin julkaista pörssi- ja/tai yhtiötiedotteen korjatakseen selkeästi väärän tai harhaanjohtavan tiedon, jolla on todennäköisesti huomattava vaikutus Lamorin rahoitusvälineiden arvoon.

Organisaatio ja vastuualueet

Lamorin toimitusjohtajalla, talousjohtajalla ja strategiajohtajalla on vastuu viestinnästä pääomamarkkinoille, pitäen sisällään lausuntojen antamisen ja yhteyshenkilönä toimimisen sijoittajille, osakkeenomistajille ja analyytikoille. Vain mainitut henkilöt voivat antaa lausuntoja Lamorin puolesta pääomamarkkinoille. Yhtiön strategiajohtaja toimii sijoittajayhteyshenkilönä sekä koordinoi sijoittajasuhteita ja sijoittajaviestintää. Hallitusta edustaa tavanomaisesti hallituksen puheenjohtaja.


Tiedotteet ja tiedotuskanavat

Lamorin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Lisäksi Lamorin velkakirjat ovat listattuna Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North Bond Market -markkinapaikalla.

Lamorin pääasiallisena tiedotuskanavana toimivat tämän johdosta pörssitiedotteet, yhtiötiedotteet, lehdistötiedotteet ja muut tiedotteet sekä uutiset, Lamorin verkkosivuilla olevat materiaalit sekä erilaiset tapaamiset ja tapahtumat.

Lamor käyttää säänneltyjä tiedotteita Lamoria koskevan säännellyn tiedon julkistamiseen. Sisäpiiritieto sekä muu tieto, joka on julkistettava soveltuvan lainsäädännön ja soveltuvien Nasdaq Helsingin sääntöjen perusteella, julkistetaan pörssi- ja/tai yhtiötiedotteella.

Lamorin verkkosivut www.lamor.com ovat pääasiallinen lähde muulle tiedolle Lamorista. Lamor voi käyttää myös muita tiedotuskanavia Lamoria koskevan tiedon jakamiseen.

Säännellyt tiedotteet ja muut tiedotteet

Lamor julkistaa mahdollisimman pian Lamoria koskevan sisäpiiritiedon sekä kaiken muun tiedon, joka tulee julkistaa pörssi- tai yhtiötiedotteella ("Säännellyt Tiedotteet") soveltuvan sääntelyn perusteella. Lisäksi Lamor julkistaa Säänneltynä Tiedotteena kaikki päätökset, tiedot ja tapahtumat siten kuin soveltuva lainsäädäntö tai soveltuvat Nasdaq Helsingin säännöt edellyttävät. säänneltynä Tiedotteena toimitetaan Nasdaq Helsingille sekä keskeisille tiedotusvälineille sekä julkaistaan Lamorin verkkosivuilla.

Uutiset, jotka eivät täytä Säännellylle Tiedotteelle asetettuja vaatimuksia, mutta joita Lamor pitää uutiskynnyksen ylittävinä tai muulla tavoin mielenkiintoisina Lamorin sidosryhmille, julkaistaan lehdistötiedotteena tai uutisena.

Taloudellinen raportointi

Lamor julkaisee Säännellyllä Tiedotteella taloudellisten raporttien suunnitellut julkaisuajat sekä varsinaisen yhtiökokouksen suunnitellun ajankohdan ennen kunkin tilikauden alkamista. Aikataulu on saatavilla myös Lamorin verkkosivuilla.

Lamor julkaisee osavuosikatsauksen neljännesvuosittain, tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Lisäksi Lamor julkistaa kaiken muun taloudellisen informaation, jonka julkistamista soveltuva sääntely edellyttää.

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna

Lamor noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa viestinnässään sijoittajille ja tiedotusvälineille. Hiljainen jakso sijoittuu ajalle ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkaisemista. Hiljaisen jakson aikana Lamor ei anna kommentteja tiedotusvälineille tai muille osapuolille Lamorin taloudellisesta tilanteesta, markkinoista tai tulevaisuuden kehitysnäkymistä tai tapaa pääomamarkkinoiden edustajia. Hiljainen jakso päättyy, kun tilinpäätöstiedote tai osavuosikatsaus on julkaistu.

Mikäli hiljaisen jakson aikana ilmaantuu sellainen tapahtuma, joka tulee julkistaa välittömästi, julkistaa Lamor tällaisen tiedon ilman viivytystä soveltuvien tiedonantosäännösten mukaisesti ja saattaa julkistuksen jälkeen kommentoida tapahtumaa.

Lamorin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä tietyt muut Lamorin henkilökunnan jäsenet, esimerkiksi konsernin talousosasto, eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimea, välittömästi tai välillisesti, Lamorin rahoitusvälineillä ajanjaksona, joka alkaa 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkistamista, pitäen sisällään julkistamispäivän.

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.