Palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista sekä niiden perusteista.

Lamorin varsinainen yhtiökokous 2024 päätti hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

Hallituksen jäsenille maksetaan 20 000 euron vuosipalkkio, puheenjohtajalle 50 000 euron vuosipalkkio, ja mahdolliselle varapuheenjohtajalle 45 000 euron vuosipalkkio.

Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron ja kullekin jäsenelle 5 000 euron vuosipalkkio sekä palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 5 000 euron ja kullekin jäsenelle 2 500 euron vuosipalkkio. Mikäli tarkastus- tai palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, valiokuntatyöhön liittyvää palkkiota ei makseta.

Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan erillinen kokouspalkkio määrältään 1 000 euroa kultakin kokoukselta. Valiokuntakokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota.

Hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matkakulut sekä muut mahdolliset kustannukset korvataan Yhtiön tavanomaisen käytännön mukaisesti.

Johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan palkkiot

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta ja sen perusteista. Hallituksen palkitsemisvaliokunta vastaa ylimmän johdon palkitsemista koskevien ehdotusten valmistelusta.

Johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista sekä kulloinkin voimassa olevista kannustimista.

Kannustinohjelmat

Vuositulospalkkio

Yhtiön avainhenkilöt, joihin kuuluvat toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet, ovat hallituksen hyväksymän vuotuisen lyhytaikaisen kannustinohjelman piirissä. Hallitus asettaa ja arvioi vuosittain ohjelmassa käytettävät tavoitteet ohjelman osallistujille. Kyseisen vuositulospalkkio-ohjelman mittaristo sisältää sekä yhtiön suoritukseen että henkilökohtaiseen suoritukseen liittyviä tavoitteita. Tavoitteet liittyvät yhtiön taloudelliseen tulokseen, operatiivisissa toiminnoissa ja strategian toimeenpanossa onnistumiseen sekä vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteiden painotus saattaa vaihdella vuosittainen kunkin vuoden painopistealueiden mukaisesti. Ansaintamahdollisuuden enimmäismäärä vaihtelee, ja se riippuu kannustinohjelmaan kuuluvan henkilön asemasta ja roolista organisaatiossa.

Lamorin palkitsemispolitiikan mukaisesti hallitus määrittelee toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinmahdollisuuden enimmäismäärän vuosittain markkinakäytäntöjen ja tulosten perusteella siten, että taso ei voi ylittää 100 prosenttia hänen kiinteästä vuosipalkastaan. Johtoryhmän jäsenten osalta vuositulospalkkion enimmäisansaintamahdollisuus vastaa heidän kuuden (6) kuukauden kiinteää vuosipalkkaansa.

Pitkän aikavälin suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma

Lamorin hallitus päätti helmikuussa 2024 uuden osakeperusteisen kannustinohjelman perustamisesta yhtiön avainhenkilöille, mukaan lukien yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön sekä tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva kannustinohjelma.

Suoriteperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa 2024—2026 on yksi ansaintajakso, joka kattaa tilikaudet 2024—2026.

Ohjelmassa kohderyhmällä on mahdollisuus ansaita Lamorin osakkeita suoriutumisen perusteella. Ohjelman ansaintakriteeri perustuu osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin. Ohjelmasta mahdollisesti ansaittavat palkkiot maksetaan tilikausien 2025—2027 aikana.

Ohjelmasta maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 700 000 Lamorin osakkeen arvoa, mukaan lukien rahana maksettava osuus. Ohjelman kohderyhmään kuuluu noin 9 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet sekä yhtiön toimitusjohtaja.

Ohjelmasta maksettavat mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Lamorin osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujille aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Jos avainhenkilön työ- tai toimisopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Osakkeiden luovutusrajoitukset

Konsernin johtoryhmän jäsenten on omistettava viisikymmentä (50) prosenttia ansaitsemistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa 50 prosentin suuruista osuutta hänen vuotuisesta peruspalkastaan palkkion maksua edeltävänä kalenterivuonna. Vastaavasti yhtiön toimitusjohtajan on omistettava kaikki ansaitsemansa osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa 100 prosentin suuruista osuutta hänen vuotuisesta peruspalkastaan palkkion maksua edeltävänä kalenterivuonna. Tämä Lamorin osakkeiden määrä on omistettava niin kauan kuin jäsenyys konsernin johtoryhmässä tai asema toimitusjohtajana jatkuu.

Aiemmat suoriteperusteiset osakepalkkio-ohjelmat

Yhtiön avainhenkilöillä oli mahdollisuus ansaita Lamorin osakkeita aiemman PSP 2022–2024 ja PSP 2023–2025 pitkän aikavälin osakeperusteisen kannustinohjelman ehtojen ja eri vuosittain päätettävien palkitsemisen kynnysarvojen mukaisesti. Jaksojen ansaintakriteerinä oli oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS, earnings per share) tilikausilta 2022 ja 2023. Koska maksuun oikeuttavat ehdot eivät täyttyneet kummaltakaan tilikaudelta, ohjelmat raukesivat ilman palkkioiden maksua.

Lamorin palkitsemispolitiikka

Lamorin toimielinten palkitsemispolitiikka, PDF

Lamorin palkitsemisraportti 2023

Lamorin palkitsemisraportti Aiempien vuosien raportit (arkisto)

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.