Palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista sekä niiden perusteista.

Lamorin varsinainen yhtiökokous päätti 4.4.2023 hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

Hallituksen jäsenille maksetaan 20 000 euron vuosipalkkio, puheenjohtajalle 50 000 euron vuosipalkkio, ja mahdolliselle varapuheenjohtajalle 45 000 euron vuosipalkkio.

Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron ja kullekin jäsenelle 5 000 euron vuosipalkkio sekä palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 5 000 euron ja kullekin jäsenelle 2 500 euron vuosipalkkio. Mikäli tarkastus- tai palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, valiokuntatyöhön liittyvää palkkiota ei makseta.

Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan erillinen kokouspalkkio määrältään 1 000 euroa kultakin kokoukselta. Valiokuntakokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota.

Matkakustannukset korvataan Yhtiön matkustusohjesäännön ja Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvausperusteiden mukaisesti.

Johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan palkkiot

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta ja sen perusteista.

Johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista sekä kulloinkin voimassa olevista kannustimista. 

Kannustinohjelmat

Lamorin hallitus päätti vuonna 2022 uusien osakeperusteisten kannustinjärjestelmien perustamisesta yhtiön avainhenkilöille.

Kannustinjärjestelmien tavoitteena on yhdenmukaistaa avainhenkilöiden ja Lamorin osakkeenomistajien intressit, kannustaa avainhenkilöitä saavuttamaan strategian mukaiset tavoitteet ja kasvattaa yhtiön taloudellista suorituskykyä yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä avainhenkilöiden sitouttamiseksi tarjoamalla kilpailukykyistä suoriteperusteista palkitsemista.

Kannustinjärjestelmiin perustuvat palkkiot maksetaan lähtökohtaisesti osin Lamorin osakkeina ja osin rahana. Käteisosuudella katetaan palkkiosta osallistujille aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Hallitus päättää palkkion maksun yhteydessä, maksetaanko palkkion osakeosuus yhtiön hallussa olevilla osakkeilla vai liikkeeseen laskettavilla uusilla osakkeilla. Lähtökohtaisesti palkkiota ei makseta, jos osallistujan työsuhde tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksua.

Avainhenkilöiden suoriteperusteinen osakepalkkio

Suoriteperusteisessa osakepalkkiossa avainhenkilöillä on mahdollisuus ansaita Lamorin osakkeita hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme jaksoa, jotka kattavat tilikaudet 2022–2024, 2023–2025 ja 2024–2026. Mahdolliset palkkiot maksetaan neljän kuukauden kuluessa kunkin jakson päättymisestä. Kunkin jakson perusteella maksettavien mahdollisten palkkioiden enimmäismäärä on rajattu hallituksen asettamaan osakkeen enimmäisarvoon.

Osakkeiden luovutusrajoitukset

Kukin johtoryhmän jäsen on velvollinen omistamaan 50 prosenttia saamistaan palkkio-osakkeista, kunnes johtoryhmän jäsenen osakeomistuksen arvo Lamorissa vastaa 50 prosentin osuutta hänen kiinteästä vuosipalkastaan palkkion maksua edeltävänä kalenterivuonna. Vastaavasti toimitusjohtaja on velvollinen omistamaan 50 prosenttia saamistaan palkkio osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Lamorissa vastaa 100 prosenttia hänen kiinteästä vuosipalkastaan palkkion maksua edeltävänä kalenterivuonna. Mainittu määrä Lamorin osakkeita tulee omistaa niin kauan kuin jäsenyys johtoryhmässä tai asema toimitusjohtajana jatkuu ja seuraavat 12 kuukautta tämän jälkeen.

Ohjelmakausi PSP 2023–2025

Tilikaudet 2023–2025 kattavan jakson osakepalkkio-ohjelmaan osallistuu hallituksen päätöksen mukaisesti enintään kymmenen (10) avainhenkilöä, sisältäen johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtajan.

Jakson ansaintakriteerinä on oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS, earnings per share) tilikaudelta 2023.

Kauden 2023–2025 perusteella maksettavat bruttomääräiset palkkiot vastaavat arvoltaan arviolta enintään noin 140 000 Lamorin osaketta, sisältäen myös käteisosuuden, laskettuna osakkeen päätöskurssilla hallituksen päätöstä edeltäneenä päivänä Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Uuden ansaintajakson perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan kahden vuoden mittaisen odotusjakson jälkeen keväällä 2026.

Ohjelmakausi PSP 2022–2024

Tilikaudet 2022–2024 kattavan jakson osakepalkkio-ohjelmaan osallistui hallituksen päätöksen mukaisesti kuusi (6) avainhenkilöä, joihin kuuluvat johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja.

Tilikaudet 2022–2024 kattavan jakson ansaintakriteeri oli oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS, earnings per share) tilikaudelta 2022.

Ansaintajakson perusteella maksettavat mahdolliset bruttomääräiset palkkiot vastasivat arvoltaan enintään noin 110 000 Lamorin osaketta, sisältäen myös käteisosuuden, laskettuna osakkeen päätöskurssilla hallituksen päätöstä edeltäneenä päivänä Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Maksuun oikeuttavat ehdot eivät täyttyneet tilikaudelta 2022, ja tilikaudet 2022-2024 kattavan jakson ohjelma raukesi ilman palkkioiden maksua.

Lamorin palkitsemispolitiikka

Lamorin toimielinten palkitsemispolitiikka, PDF

Lamorin palkitsemisraportti 2022

Lamorin palkitsemisraportti, PDF

Aiempien vuosien raportit (arkisto)

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.