Yhtiöjärjestys

1. YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Lamor Corporation Oyj. Yhtiön rinnakkaistoiminimi ruotsiksi on Lamor Corporation Abp ja englanniksi Lamor Corporation Plc. Yhtiön kotipaikka on Porvoo.

2. YHTIÖN TOIMIALA

Yhtiön toimialana on maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut, jätteenkäsittely ja loppusijoitus sekä materiaalien kierrätys sekä niihin liittyvien teknologioiden kuten ympäristönhuoltolaitteistojen, öljyntorjuntalaitteiden, veneiden sekä laivojen kehittäminen, valmistus, myynti ja vuokraus ja tähän liittyvä toiminta sekä alaan liittyvä konsultointi, koulutus ja ympäristönsuojeluohjelmien ja rahoitusmallien kehitys sekä muu ympäristönsuojelutoiminta. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa, omistaa ja vuokrata kiinteistöjä sekä välittää raaka-aineita. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa suoraan sekä sivuliikkeen, tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta. Yhtiö voi perustaa sivuliikkeitä, tytär- ja osakkuusyhtiöitä myös ulkomaille.

3. OSAKKEIDEN NIMELLISARVO

Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

4. TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

5. HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

6. TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä voi olla hallituksen nimeämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

7. YHTIÖN EDUSTAMINEN

Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja yhdessä sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.
Hallitus on oikeutettu päättämään prokura- ja edustamisoikeuksien myöntämisestä.

8. TILINTARKASTAJAT

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa tilintarkastaja on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9. YHTIÖKOKOUSKUTSU, ILMOITTAUTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN JA YHTIÖKOKOUKSEN KOKOUSPAIKKA

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu toimitetaan julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla.

Jos hallitus niin päättää, osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiökokoukset pidetään Porvoossa tai Helsingissä. Hallitus voi kuitenkin päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

10. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä, kuitenkin kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:

 • tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen;
 • toimintakertomus; ja
 • tilintarkastuskertomus.

Tämän jälkeen on päätettävä:

 • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
 • taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
 • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 • tarvittaessa palkitsemispolitiikasta;
 • palkitsemisraportin hyväksymisestä;
 • hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista; ja
 • hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Tämän jälkeen on valittava:

 • hallituksen jäsenet; ja 
 • tilintarkastaja.

11. OSAKKEIDEN KUULUMINEN ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄÄN

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.