Code of conduct

Eettiset toimintaohjeet

Lamor Corporation Oyj 23.11.2021

Eettiset periaatteemme

Nämä eettiset toimintaohjeet ja periaatteet luovat pohjan päivittäiselle liiketoiminnallemme. Tavoitteenamme on, että meillä on tyytyväiset asiakkaat, joiden hyväksi motivoituneet työntekijät työskentelevät positiivisessa työympäristössä. Työskentelemme yhdessä kumppaniverkostomme kanssa tarjotaksemme parhaat ratkaisut asiakkaidemme ympäristöhaasteisiin.

Me Lamorilla pidämme henkilökuntamme ja kumppaniverkostomme terveyttä ja turvallisuutta erityisen tärkeänä. Toimimme vastuullisesti kaikessa tekemisessämme noudattaen korkeimpia laatukriteerejä. Näin toimien, noudatamme kaikkia ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 45001 -sertifiointien standardeja.

Olemme sitoutuneet avoimeen viestintään ja tarjoamme kanavia, joiden avulla kannustamme työntekijöitä avoimeen vuoropuheluun huolenaiheisiin, mielipiteisiin ja rakentavaan kritiikkiin liittyen. Lamor ei hyväksy käyttäytymistä, jolla pyrittäisiin estämään palautteen antaminen joko pelottelun tai välinpitämättömyyden kautta.

Lisäksi Lamor on sitoutunut harjoittamaan päivittäistä liiketoimintaa lakeja noudattaen ja rehellisesti. Tämä tarkoittaa, että tiedostamme ja tunnemme työtämme koskevat Lamorin toimintaperiaatteet ja noudatamme niitä sekä ilmoitamme kaikki epäillyt rikkomukset lakia tai näitä periaatteita kohtaan. Vastaavasti esihenkilöiden on varmistettava, että heille raportoivat henkilöt tuntevat työhönsä sovellettavat toimintaperiaatteet ja ylläpitävät työympäristöä, jossa jokainen kokee voivansa nostaa huolenaiheita esiin. Saavuttaaksemme halutun liiketoimintakulttuurin ja toimintatavat, käytämme integroituja terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laadunhallintajärjestelmiä (HSSEO – IMS), jotka on dokumentoitu MP-02 käsikirjaan.

Yhtiön omaisuutta saa käyttää ainoastaan sovittuihin liiketoimintatarkoituksiin. Lamorin omaisuudesta huolehtiminen on jokaisen työntekijän ja esihenkilön tehtävä, ja heidän tulee suojella yhtiön omaisuutta ja pyrkiä varmistamaan sen tehokas käyttö. 

Noudatamme lakeja

Varmistamme kaikin käytettävissä olevin keinoin, että noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, jotka ovat voimassa kaikissa niissä maissa, osavaltioissa ja paikallisilla lainkäyttöalueilla, joissa Lamor harjoittaa liiketoimintaa. Lisäksi noudatamme kulloinkin voimassa olevia ohjeita ja käytäntöjä.

Lamorin omaisuuden, mukaan lukien luottamuksellisten ja salassa pidettävien tietojen, liikesalaisuuksien ja piirustusten, suunnitelmien, valmistusprosessien sekä myynti- ja markkinointitietojen väärinkäyttö, ottaminen henkilökohtaiseen käyttöön tai varastaminen on peruste sekä työsuhteen purkamiselle että rikossyytteelle ja muille oikeudellisille toimille vahingonkorvauksen saamiseksi aiheutuneista menetyksistä tai muille oikeuskeinoille, jotka ovat käytettävissä sen aikana tai jälkeen, kun henkilö on ollut työsuhteessa Lamoriin tai toiminut Lamorissa johtotehtävissä. Myös muiden työntekijöiden omaisuuden varastaminen on ehdottomasti kielletty.

Kunnioitamme työ- ja ihmisoikeuksia

Lamor on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa tavalla, joka kunnioittaa kaikkien ihmisten oikeuksia ja ihmisarvoa sekä kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaisesti.

Lamor on sitoutunut noudattamaan kaikkia sovellettavia työntekijöiden oikeuksia koskevia lakeja, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:

 • ei työllistä, harjoita tai muutoin käytä pakkotyötä, ihmiskaupan kautta hankittua työvoimaa tai lapsityövoiman hyväksikäyttävöä; ei osallistu tai suvaitse työntekijöiden loukkaavaa tai epäinhimillistä kohtelua;
 • kunnioittaa työaikoja, vähimmäispalkkoja, lainmukaisia ​​taukoja ja lepoaikoja, ylitöitä, sairauslomia ja vuosilomia sekä vanhempainlomaa ja muita työntekopaikan pakollisia etuja ja pitää niistä asianmukaista kirjaa;
 • varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on työsopimus, joka on allekirjoitettu ja kirjoitettu heidän ymmärtämällään kielellä, mukaan lukien tiedot esimerkiksi heidän oikeuksistaan, velvollisuuksistaan ​​ja työehdoistaan;
 • yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoaminen, syrjinnän välttäminen ja työntekijöiden yhdistymisvapauden kunnioittaminen kulloisenkin asianmukaisen kansallisen lainsäädännön puitteissa;

Lamor priorisoi asianmukaiset toimet tunnistaakseen, estääkseen tai lieventääkseen haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia arvoketjuissaan. Jos Lamor havaitsee haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia, Lamor ryhtyy asianmukaisiin korjaaviin prosesseihin itse tai yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa.

Arvomme ohjaavat päivittäistä toimintaamme

Toimintamme perustuu arvojemme mukaisesti intohimoon, innovaatioon ja luottamukseen. Olemme perustamisestamme lähtien tehneet yhdessä töitä maailman puhdistamiseksi.             

 • Intohimo: Missiomme “puhdistetaan maailma yhdessä” pukee sanoiksi toiminta-ajatuksemme ja yhteishenkeen perustuvan tavoitteemme tehdä maailmasta parempi paikka. Missiomme mukaisesti yhteistoiminta kumppaniverkostomme kanssa on avainasemassa ympäristöhaasteiden onnistuneessa ratkaisemisessa.
 • Innovaatio: Intohimomme, maailman puhdistaminen, toteutuu innovaatioiden kautta. Pyrimme jatkuvasti kehittämään uusia menetelmiä ja etsimään uusia ratkaisuja maailman puhdistamiseksi.
 • Luottamus: Verkostomme perustuu luottamukseen, joka vaalii osallistavaa kulttuuria ja tehokasta viestintää verkoston jäsenten kesken. Kaikkien työntekijöiden ja johtajien on kunnioitettava yhtiön luottamuksellisia tietoja ja liikesalaisuuksia, asiakkaita ja toimittajia sekä ollessaan työsuhteessa Lamoriin että sen jälkeen, eivätkä he saa paljastaa mitään tällaisia luottamuksellisia tietoja tai liikesalaisuuksia.

Vastuullisuus on liiketoimintamme ytimessä

Uskomme kestävän kehityksen syntyvän tiimityönä. Meillä on kattava, maailmanlaajuinen kumppaniverkosto, jonka ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme monipuolisia kokonaisratkaisuja, joissa yhdistyy Lamorin ja kumppaniverkostoomme kuuluvien yhtiöiden osaaminen, voimavarat ja teknologiat. Kumppaniverkostomme lähtökohtana on yhteistyö, joka mahdollistaa maailman puhdistamisen yhdessä. Kukaan ei voi tehdä kaikkea yksin, mutta yhdessä voimme saada aikaan enemmän.

Lamor on sitoutunut harjoittamaan kaikkea liiketoimintaansa vastuullisesti, mikä takaa ihmisten terveyden ja turvallisuuden, ympäristön suojelun sekä Lamorin tuotteiden ja palveluiden laadun. Lamor on sitoutunut siihen, että se pyrkii noudattamaan soveltuvia terveys-, turvallisuus-, ympäristö-, ja laatuvaatimuksia sekä sääntelyvaatimuksia kussakin maassa, jossa se toimii.

Toimialamme on vahvasti säänneltyä, ja lainsäädännöllä on ratkaiseva merkitys ympäristönsuojelullisten tavoitteiden toteutumisessa. Noudatamme tarkoin toimialamme lainsäädäntöä, erilaisia standardeja ja määräyksiä, jotka koskevat esimerkiksi jätteiden ja vaarallisten aineiden käsittelyä, liiketoiminnan luvanvaraisuutta, terveyttä ja turvallisuutta, tietosuojaa, julkisia hankintoja, työvoiman käyttöä, kilpailua, liiketoimintaa yleisesti ja verotusta.

Sitoudumme läpinäkyvyyteen, rehellisyyteen ja lahjomattomuuteen

Olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaamme tavalla, jolla pyrimme muun muassa takaamaan asiakkaillemme tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden laadun. Lisäksi olemme sitoutuneet noudattamaan sovellettavia laatustandardeja ja viranomaisvaatimuksia jokaisessa toimintamaassamme.

 • Tasavertaisten mahdollisuuksien työnantaja
  Noudatamme lakeja, jotka kieltävät työsyrjinnän rodun, uskonnon, iän, kansallisen alkuperän, sukupuolen tai vamman perusteella.
  Lamor on sitoutunut järjestämään työntekijöilleen turvallisen ja terveellisen työympäristön, joka on vapaa häirinnästä (sekä seksuaalisesta että rotuun tai uskontoon perustuvasta häirinnästä), pelottelusta ja henkilökohtaisesta käyttäytymisestä, joka ei edistä tuloksellista työilmapiiriä. Kaikkia tulee kohdella kunnioittavasti.
  Eettinen johtajuus organisaation kaikilla tasoilla on ratkaisevaa, ja Lamor on sitoutunut ylläpitämään ja tukemaan korkeimpia eettisiä standardeja organisaation hierarkian kaikilla tasoilla.
 • Kumppaniyhtiöiden ja alihankkijoiden valinnan laatukriteerit
  Meillä on kattava, maailmanlaajuinen kumppaniverkosto, johon kuuluvien yhtiöiden kanssa tarjoamme asiakkaillemme palveluja. Valitsemme kumppaniverkostoomme yrityksiä, joiden osaaminen, voimavarat ja teknologiat täydentävät omaa osaamistamme ja omia voimavarojamme ja teknologioitamme, minkä myötä voimme tarjota monipuolisemman palvelu- ja ratkaisuvalikoiman asiakkaidemme ympäristöhaasteisiin. Myös kumppaniyhtiöidemme ja alihankkijoidemme tulee täyttää yhtiömme ja asiakkaidemme edellyttämä laatutaso ja toimintaperiaatteet. Odotamme kumppaneidemme palveluiden ja tuotteiden olevan laadukkaita ja pyrimme valitsemaan mahdollisimman kestävällä tavalla toimivia kumppaniyhtiöitä ja alihankkijoita, jotka pyrkivät toiminnallaan edistämään kestävää kehitystä ja ympäristön monimuotoisuutta.
 • Lahjonnasta kieltäytyminen
  Lamor ei suvaitse korruptiota eikä osallistu siihen missään muodossa ja edellyttää liikekumppaniensa toimivan samoin. Emme hyväksy lahjontaa tai lahjuksia, maksuja viranomaisille, sopimattomia lahjoja tai palveluksia.
  Lamor ei saa antaa tavanomaista suurempia lahjoja, palkkioita, viihdytystä, kestitystä tai palveluksia nykyisille tai mahdollisille asiakkaille tai toimittajille tai kenellekään, joka tekee tai pyrkii tekemään kauppaa Lamorin kanssa, jos tällaisen lahjan, palkkion, kestityksen tai vastaavan hyväksyminen vaikuttaa tai sen katsotaan vaikuttavan työntekijän tai urakoitsijan päätökseen koskien Lamorin liiketoimintaa. Käteislahjat ovat kiellettyjä.
 • Reilu kaupankäyntitapa ja eturistiriita
  Kilpailemme reilusti innovatiivisten ratkaisujemme laadulla, emme painostamalla tai muutoin vilpillisin keinoin. Emme anna henkilökohtaisten intressien tai hyötyjen vaikuttaa päätöksentekoomme liiketoiminta-asioissa silloin, kun ne ovat ristiriidassa Lamorin etujen kanssa. Vältämme ammatillisia sitoumuksia Lamorin ulkopuolella, tai pyydämme niihin luvan etukäteen lähimmältä esihenkilöltämme, mikäli ne saattavat vaikuttaa kielteisesti työtehtäviemme suorittamiseen Lamorissa. Emme anna henkilökohtaisten suhteiden vaikuttaa ammatilliseen harkintaamme edustaessamme Lamoria.
  Kaikista lahjoituksiin ja sponsoritoimintaan liittyvistä asioista säännellään MP-36 ”Donation & Sponsorship Policy” -asiakirjassa.
 • Alkoholin ja huumeiden väärinkäyttö
  Huomioiden henkilökuntamme, asiakkaidemme, alihankkijoidemme, vierailijoidemme ja tilojemme turvallisuuden, edellytämme alkoholin ja huumeiden käytön osalta nollatoleranssia. Tämän säännön tavoitteena ei ole rangaista vaan estää alkoholin tai huumeiden käyttöön liittyviä onnettomuuksia. Työntekijöiden ei siten tule työskennellä laittomien huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisina.

Rikkomuksista ilmoittaminen

Tiedostamme, että sääntöjen rikkominen voi vaarantaa liiketoimintamme, maineemme, kollegamme ja suhteemme ulkopuolisiin kumppaneihin. Jokaisen työntekijän ja johtajan vastuulla on ilmoittaa viipymättä lain tai näiden toimintaperiaatteiden rikkomisesta työntekijän tai johtajan suoralle esihenkilölle tai, jos ilmoitus halutaan tehdä nimettömänä, Whistleblowing-kanavaamme. Jos työntekijä vilpittömässä mielessä ilmoittaa asiasta, jonka uskoo rikkovan näitä toimintaperiaatteita, häneen ei kohdisteta minkäänlaisia kurinpitotoimia tai kostotoimia ilmoituksen tekemisen vuoksi.

Kaikki ilmoitetut asiat käsitellään luottamuksellisesti lain sallimissa rajoissa. Whistleblowing-palvelu avattiin joulukuussa 2021.

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.