Lamor auttaa Monglan satamaa Bangladeshissa täyttämään Marpol-sopimuksen vaatimukset laivoilta tulevan jätteen käsittelyssä

Impact Studies 1300x866 60 Lamor Workboat

Laivat tuottavat matkoillaan monenlaista jätettä, kuten jätevettä, roskaa, pilssivettä sekä konehuoneista tai lastisäiliöistä peräisin olevaa jätettä, joka voi sisältää öljytuotteita ja öljyä. Meren saastumista torjuva Marpol-yleissopimus määrää, että kaikissa merisatamissa on oltava asianmukaiset laitteet jätteiden keräämiseen, vastaanottoon ja käsittelyyn, jotta jätteet eivät päädy meriin.

Haaste

Marpol-yleissopimukseen liittyvien maiden tulee järjestää meriliikenteelle jätehuoltojärjestelmät, joiden toiminta ei aiheuta aluksille tarpeettomia viivästyksiä.

Jokaisessa satamassa tulee olla riittävä valmius jäte-erien vastaanottoon sataman käyttäjien, sataman koon, maantieteellisen sijainnin ja satamassa vierailevien alustyyppien mukaan. Kaikki erilaiset laivoista kertyvät jätteet tulee käsitellä tehokkaasti.

Ratkaisu

Bangladeshin liityttyä Marpoliin maa alkoi varustaa merisatamiaan sopivilla jätteenkeräys-, -vastaanotto- ja -käsittelyjärjestelmillä. Monglan satamassa jätettä syntyi arviolta 27.460 tonnia, josta öljymäisen jätteen osuus oli 89 %.

Jätteenkäsittelyratkaisu, jonka Lamor toimittaa Monglaan, hoitaa kaiken laivoilla syntyvän jätteen. Öljyiset jätteet käsitellään erikseen laitteilla, jotka ovat erikoistuneet emulsion, veden ja sedimentin erotteluun. Jäteveden puhdistus kaksivaiheisessa bioreaktorissa varmistaa jokeen laskettavan veden asianmukaisen puhtauden. Paikalliseen kierrätykseen sopimaton kiinteä jäte poltetaan muiden sataman vastaan ottamien jätteiden ohella ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

"Autamme merta ja pienennämme laivaliikenteen ympäristövaikutuksia, kun keräyslaivat keräävät jätteet aluksilta ja ne käsitellään eri tavoin tarkoitukseen suunnitellun teknologian avulla", kertoo Stephen Reilly Lamorin Aasian myyntiorganisaatiosta.

Vaikutus

Alusten erityyppiset jätteet kerätään ja käsitellään asiaankuuluvasti ja monivaiheisesti tarkoitukseen suunnitelluilla laitteistoilla, mikä minimoi toiminnan ympäristövaikutukset.

Paikalliseen kierrätykseen soveltumattomat kiinteät jätteet poltetaan käsittelylaitosten loppujätteen kanssa. Polttoprosessin pakokaasut käsitellään EU:n erityisaluestandardien mukaisesti ilmanpäästöjen ehkäisemiseksi. Käsitelty vesi täyttää eurooppalaiset standardit ja se voidaan päästää jokiin tai myydä teollisuuskäyttöön. Talteen otettu öljy voidaan käyttää energiantuotannossa.

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Get started

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.