Lamorin räätälöimät ratkaisut varmistavat kalan kiertovesikasvattamoiden jätevesien laadun

Aquaculture 1300

Maalla tapahtuvaa, kiertovesijärjestelmään pohjautuvaa kalankasvatusta pidetään lupaavana menetelmänä kestävästi tuotetulle kalalle. Kiertovesikasvatuksella on useita etuja, kuten alhaisempi vedenkulutus, hallittu ympäristö ja avovesiä parempi tautien hallinta. Kuten kaikki viljelymenetelmät, myös kalan kiertovesikasvattamot on suunniteltava huolellisesti parhaan hyödyn saavuttamiseksi ja haittojen ehkäisemiseksi. Lamorin jätevedenkäsittelyn asiantuntijat tarjoavat kokonaisvaltaisia ratkaisuja kasvatuksen jätevirtojen käsittelyyn ja käsittelyyn.

Haaste

Yksi kiertovesikasvattamoiden suurimmista eduista on tehokas vedenkäyttö verrattuna perinteiseen avovesikasvatukseen. Ne eivät kuitenkaan ole täysin suljettuja vesikierron näkökulmasta ja vaativat jatkuvaa vedenkiertoa. Vaikka vettä käytetään perinteistä kasvatusta vähemmän, säännöllinen vedenvaihto on silti tarpeen veden laadun ylläpitämiseksi. Prosessista ulosjohdettava vesi on käsiteltävä ennen kuin se voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. Mikrobiologinen turvallisuus ja kiertoveden ravinnepitoisuus ovat tärkeitä ottaa huomioon, sillä jos veden laatu on huono, se vaikuttaa kalaan ja luo siihen mutaisen maun geosmiiniyhdisteiden takia.

Prosessin sisäisestä kierrätysjärjestelmästä poistettavat vedet kuten huuhteluvedet (backwash) vaativat tehokkaan käsittelyn ennen kuin ne voidaan joko laskea vesistöihin tai kierrättää takaisin prosessiin. Prosessista poistettavat vesijakeet ovat usein konsentroituneita ja sisältävät ravinteita, jotka saastuttaisivat kasvattamon läheiset vesivarannot ja aiheuttaisivat ympäristölainsäädännöllisiä seurauksia.

Ratkaisu

Lamorin flotaatiojärjestelmät sopivat optimaalisesti kalarasvan, öljyjäämien, ravinteiden ja muiden kiinteiden hiukkasten poistamiseen. Flotaatiossa epäpuhtaudet nostetaan mikrokuplamenetelmällä pintaan, josta ne kaavitaan poistettavaksi lietteeksi.

Kontteihin rakennetut järjestelmät ovat nopeita ja helppoja ottaa käyttöön, ja ne tarjoavat kustannus- ja energiatehokkaita menetelmiä jätevirtojen käsittelyyn. Kerätystä lietteestä poistetaan vesi, ja loppuliete voidaan hyödyntää lannoitteena, energialähteenä jne.

Desinfiointijärjestelmien yhdistäminen flotaatioyksikköön tekee uudelleenkäytetystä vedestä mikrobiologisesti turvallista. Tehokas peroksididesinfiointijärjestelmä pystyy hapettamaan geosmiiniyhdisteitä ja minimoimaan laatuongelmat kalassa.

Lamorin räätälöimien, eri teknologioita yhdistävien vedenkäsittelyprosessien avulla kiertovesijärjestelmissä voidaan saavuttaa lähes 100 % vedenkierto vaarantamatta kasvatusprosessin veden laatua.

”Lamorin jätevedenkäsittelyjärjestelmät valmistetaan korkeiden laatustandardien mukaan. Ne on suunniteltu helppohoitoisiksi ja huollettaviksi. Automaatiotaso on valittavissa, ja kaikki mitatut tiedot voidaan lähettää asiakkaan pääautomaatiojärjestelmään. Konttijärjestelmät ovat helppoja ja nopeita kuljettaa ja ottaa käyttöön kaikkialla maailmassa. Paikan päällä globaalit toimipisteemme tarjoavat tukea niiden käytössä”, sanoo Lamorin materiaalien kierrätysteknologiasta vastaava johtaja Petri Vänskä.

Vaikutus

Kalankasvattomoille Lamorin jätevedenkäsittelyjärjestelmät tarjoavat useita hyötyjä. Ne lisäävät vedenkäytön tehokkuutta, parantavat mikrobiologista turvallisuutta, minimoivat patogeenien riskiä ja kielteisiä vaikutuksia luonnonvesiin sekä lisäävät jätevirtojen hyödyntämistä.

Kiertovesikasvatus vaatii paljon vettä, jonka laatu on kalojen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta olennaista. Kun veden laatu on optimoitu, voidaan tuottaa enemmän ja paremmanlaatuista kalaa.

Tehokas jätteenkäsittely on kannattavaa, ympäristöystävällistä ja kestävää.

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Ota yhteyttä

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.