Varsinainen yhtiökokous 2023

Lamorin varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2023 hybridikokouksena. Vaihtoehtona osallistumiselle yhtiökokoukseen kokouspaikalla osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä.

Varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset


Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti Yhtiön tilikauden 1.1.2022-31.12.2022 tilinpäätöksen.

Päätös taseen osoittaman voiton käyttämisestä

Yhtiökokous päätti siirtää tilikauden voiton edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa.

Vastuuvapaus

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2022.

Palkitsemisraportin hyväksyminen

Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2022. Päätös palkitsemisraportista oli neuvoa-antava.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitus koostuu viidestä (5) jäsenestä ja valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Nina Ehrnroothin, Fred Larsenin, Kaisa Lipposen, Timo Rantasen ja Mika Ståhlbergin. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan 20 000 euron vuosipalkkio, puheenjohtajalle 50 000 euron vuosipalkkio, ja mahdolliselle varapuheenjohtajalle 45 000 euron vuosipalkkio. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron ja kullekin jäsenelle 5 000 euron vuosipalkkio sekä palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 5 000 euron ja kullekin jäsenelle 2 500 euron vuosipalkkio. Mikäli tarkastus- tai palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, valiokuntatyöhön liittyvää palkkiota ei makseta.

Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan erillinen kokouspalkkio määrältään 1 000 euroa kultakin kokoukselta. Valiokuntakokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota.

Matkakustannukset korvataan Yhtiön matkustusohjesäännön ja Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvausperusteiden mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Juha Hilmola. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti Lamorin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta koskien päivitystä yhtiön toimialaan, yhtiön edustamista sekä yhtiökokouksen kutsua, ilmoittautumista ja kokouspaikkaa sisältäen mahdollisuuden järjestää yhtiökokous Porvoossa tai Helsingissä tai hallituksen päätöksellä etäkokouksena ilman kokouspaikkaa, sekä teknisenä muutoksena muotoilua koskien yhtiön kuulumista arvo-osuusjärjestelmään.

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien tai Yhtiön hallussa olevien osakkeiden antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta Yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että Yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää, ja että osakkeiden suuntaaminen on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Omien osakkeiden hankkimisvaltuus

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siten, että hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 500 000 osaketta. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, miten osakkeita hankitaan ja otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Osakkeiden tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskeva valtuutus

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla suoraan annettavien osakkeiden sekä annettavien optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävissä olevien osakkeiden yhteenlaskettu enimmäismäärä on 550 000 osaketta, mikä vastaa noin kahta (2) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeita, optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamiseksi osana yhtiön johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmiä.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakkeiden, optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakkeiden, optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 18.4.2023.

Lamor Corporation Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Lamor Corporation Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallituksen järjestäytyminen

Lamor Corporation Oyj:n uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin tiistaina 4.4.2023 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Lamor Corporation Oyj:n hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Mika Ståhlbergin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Fred Larsenin. Hallituksen muut jäsenet ovat Nina Ehrnrooth, Kaisa Lipponen ja Timo Rantanen.

Hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Fred Larsenia, jonka ei katsota olevan riippumaton Yhtiöstä eikä Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Larsen Family Corporation Oy:stä.

Valiokuntien kokoonpano

Hallitus valitsi valiokuntiinsa seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Timo Rantanen, Kaisa Lipponen, Mika Ståhlberg

Palkitsemisvaliokunta: puheenjohtaja Timo Rantanen, Nina Ehrnrooth, Kaisa Lipponen

ASIAKIRJAT

Muut tiedot

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Lamorin varsinaisen yhtiökokouksen 2023 käsiteltäväksi tuli ilmoittaa Lamorin hallitukselle sähköpostitse osoitteeseen agm@lamor.com viimeistään 31.1.2023. Lamor ei vastaanottanut yhtään tällaista pyyntöä määräaikaan mennessä.

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.