Sisäpiirihallinto

Sisäpiiriohje

Lamor Corporation Oyj (”Lamor”) on laatinut sisäpiiriohjeen, jonka tarkoituksena on luoda selkeät toimintaperiaatteet muun muassa sisäpiiritiedon hallinnointiin, sisäpiiriluetteloiden ylläpitoon sekä ilmoitusvelvollisten henkilöiden liiketoimien ilmoittamiseen.

Sisäpiiriohje täydentää markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (596/2014/EU, ”MAR”) ja siihen liittyvän sääntelyn, kotimaisen sääntelyn, erityisesti rikoslain (39/1889) 51 luvun ja arvopaperimarkkinalain (746/2012), Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeen, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen osakkeiden liikkeeseenlaskijoille, Nasdaq Helsingin First North Bond Market -sääntöjen ja Finanssivalvonnan ohjeiden kulloinkin voimassa olevia säännöksiä sisäpiiriasioista.

Liiketoimien ilmoitusvelvollisuus

Lamor on määritellyt MAR:n mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi sen hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan sekä muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet, sen toimitusjohtajan ja hänen mahdolliset sijaisensa sekä sen johtoryhmän jäsenet,, mukaan lukien mahdolliset laajennetun johtoryhmän jäsenet (”Johtohenkilöt”).

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on tehtävä ilmoitus Lamorille sekä Finanssivalvonnalle liiketoimista, jotka koskevat Lamorin rahoitusvälineitä viipymättä ja viimeistään kolme päivää liiketoimen toteuttamispäivän jälkeen. Finanssivalvonnalle tulee ilmoittaa vain sellaiset liiketoimet, jotka ylittävät vuotuisen 5.000 euroa rajan. Lamorille tulee kuitenkin ilmoittaa kaikki liiketoimet.

Lamor julkaisee Johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimia koskevat ilmoitukset kahden (2) työpäivän kuluessa liiketoimea koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta.

Lamor ylläpitää listaa Johtohenkilöistä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä MAR:n 19 artiklan mukaisesti. Lista ei ole julkinen.

Sisäpiiriluettelot ja kaupankäynti­rajoitukset

Lamor ylläpitää hankekohtaisia sisäpiiriluetteloja henkilöistä, jotka ovat saaneet sisäpiiritietoa ja jotka työskentelevät Lamorille työsopimuksen perusteella tai muuten suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiiritietoon (”Hankekohtaiset Sisäpiiriläiset”).

Saatuaan tiedon projektista, Hankekohtaiset Sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Lamorin rahoitusvälineillä, peruuttaa tai muuttaa annettua toimeksiantoa eivätkä suositella toiselle tällaisten rahoitusvälineiden kauppaa tai houkutella toista tällaisten rahoitusvälineiden kauppaan ennen kuin hanke on julkistettu, tullut muutoin julkiseksi tai rauennut. Hankekohtaiselle sisäpiirilistalle lisätyille henkilöille tulee ilmoittaa kaupankäyntikiellon päättymisestä erikseen luotettavalla tavalla. Sisäpiirihankkeen perustamisesta tai sen ilmoittamisesta riippumatta nämä kaupankäyntikiellot soveltuvat aina sisäpiiritietoa saaneeseen henkilöön.

Henkilö, joka toimii Lamorissa Johtohenkilönä ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia Lamorin rahoitusvälineillä suljetun ikkunan aikana. Lamorin suljettu ikkuna alkaa 30 päivää ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy kyseisen raportin julkistamista seuraavan päivän päättyessä. Mikäli tilinpäätös sisältää aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessa julkistamatonta olennaista tietoa, kuten tulevaisuuden kehitysnäkymiä, koskee suljettu ikkuna myös tilinpäätöstä.

Lamorissa suljettuun ikkunaan liittyviä kaupankäyntirajoituksia sovelletaan Johtohenkilöiden lisäksi myös henkilöihin, jotka ovat työsuhteessa Lamoriin tai ulkoiseen neuvonantajaan ja jotka osallistuvat Lamorin osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden valmisteluun ja laatimiseen (yhtiön kaupankäyntirajoitus). Mikäli tilinpäätös sisältää aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessa julkistamatonta olennaista tietoa, kuten tulevaisuuden kehitysnäkymiä, koskee yhtiön kaupankäyntirajoitus myös tilinpäätöstä.

Johtohenkilöt ja yhtiön kaupankäyntirajoitusten piiriin kuuluvat henkilöt ovat vastuussa siitä, että he noudattavat kaupankäyntirajoituksia myös silloin, kun heidän rahoitusvälineidensä hoitaminen on ulkoistettu kolmannelle taholle, kuten varainhoitajalle.

Sisäpiirihallinto ja sisäpiiriasioiden valvonta

Lamorin strategiajohtaja on vastuussa Lamorin sisäpiiriohjeesta sekä sisäpiiriasioiden yleisestä järjestämisestä. Hänen varahenkilönään toimii Lamorin talousjohtaja.

Lamorilla on käytössään ns. whistleblowing-menettely, jonka avulla Lamorin työntekijät ja muut sidosryhmät voivat ilmoittaa, jos on perusteltu syy epäillä, että joku Lamorin palveluksessa oleva henkilö olisi rikkonut arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä ja säännöksiä. Lamorin sisäinen tarkastus on vastuussa yhteydenottojen tarkistamisesta.

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.