Internal control and risk management 1300x860 4

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön riskienhallinnasta ja organisaatiosta, resurssien kohdentamisesta työhön ja riskienhallintaperiaatteiden tarkistamisesta. Taloudellisten riskien hallintaa koordinoi yhtiön talousjohtaja. Riskeistä ja niihin liittyvistä muutoksista raportoidaan tarvittaessa yhtiön hallitukselle. 

Sisäisellä valvonnalla pyritään varmistamaan, että yhtiö noudattaa sovellettavia lakeja, määräyksiä, eettisiä ohjeita ja muita suosituksia sekä taloudellisen ja operatiivisen raportoinnin luotettavuutta. Lisäksi sisäisellä valvonnalla pyritään turvaamaan yhtiön varat ja varmistamaan toiminnan yleinen vaikuttavuus ja tehokkuus strategisten, operatiivisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Sisäisen valvonnan käytännöt ovat linjassa riskienhallintaprosessin kanssa. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea strategiaa ja tavoitteiden saavuttamista ennakoimalla mahdollisia liiketoiminnan uhkia ja mahdollisuuksia ja reagoimalla siihen. 

Sisäinen valvonta on olennaisen tärkeää yhtiön toimintakyvyn varmistamisessa, kriittinen osa riskienhallintaa, ja se mahdollistaa yrityksen arvon luomisen ja ylläpitämisen. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on suojata yrityksen ja sen liiketoimintayksiköiden resursseja väärinkäytöltä, varmistaa liiketoimien asianmukaisuus, tukea IT-järjestelmien hallintaa ja varmistaa taloudellisen raportoinnin luotettavuus. Sisäinen valvonta on prosessi, joka mahdollistaa kirjanpitoon liittyvien virheiden todennäköisyyden minimoimisen. 

Lamorin taloudelliseen raportointiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintamallin tavoitteena on antaa riittävä varmuus taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta ja siitä, että tilinpäätös on laadittu sovellettavien lakien ja asetusten, hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (IFRS-standardi konsernitasolla, paikallinen tilinpäätösnormisto kussakin maassa) ja muiden pörssiyhtiöiden sovellettavien vaatimusten mukaisesti. 

Sisäisen valvonnan tärkeimmät osatekijät ovat valvontaympäristö, riskinarviointi, valvontatoimet, viestintä ja seuranta.

Hallitus voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita valvontaympäristön tai valvontatoimintojen erilliseen arviointiin.

Yhtiöllä on erillinen sisäisen tarkastuksen toiminto.

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.