VASTUULLISUUS

YHTEISKUNNALLINEN NETTOVAIKUTUKSEMME ON VAHVASTI POSITIIVINEN

 

 

0380-Q21-NGED-Badge-png

Lamor Corporation Oyj on ensimmäinen suomalainen yhtiö, jolle on myönnetty Nasdaqin Green Equity Designation -merkintä. Merkintä tukee listattujen yhtiöiden siirtymää kohti vihreitä liiketoimintamalleja ja strategioita sekä mahdollistaa paremman näkyvyyden sijoittajille yhtiön vihreään strategiaan ja tavoitteisiin liittyen.


Nasdaq Green Equity Designation voidaan myöntää listatuille yhtiöille, joiden liiketoiminnasta yli 50 prosenttia muodostuu ympäristöystävälliseksi luokitelluista liiketoimista ja joiden investoinneista yli 50 prosenttia kohdistuu vihreäksi luokiteltavaan toimintaan. Hakemusvaiheessa Nasdaqin hyväksymä arvioija on tehnyt Lamorin liiketoiminnasta ja investointien ympäristöystävällisyydestä laadullisen arvioinnin todentaakseen, että yhtiö täyttää Nasdaq Green Equity Designation -merkinnän edellytykset. Linkki Ciceron raporttiin alla

 

Green Equity Assessment Report            Lamor Emission Summary 2020 

 

 

Haluamme toimia vastuullisesti

Jotta onnistumme missiossamme puhdistaa maailma, on meidän itsekin kannettava vastuu kaikesta tekemisestämme ja kiinnitettävä erityistä huomiota toimintamme kokonaisvaikutuksiin. Olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaamme vastuullisella tavalla, joka takaa ihmisten terveyden ja turvallisuuden, ympäristön suojelun sekä tuotteidemme ja palveluidemme laadun.

 

Lamor on vuonna 2021 määrittänyt vastuullisuusstrategian, jonka osa-alueita ovat:

 

1. Energiatehokkuuden lisääminen sekä uusiutuvien raaka-aineiden käyttö toimitusketjussa;
2. Päästöjen vähentäminen optimoimalla logistiikkaketjua ja tuotantoa; sekä
3. Ihmisoikeuksien toteutumisen seurannan lisääminen alihankintaketjuissa.

 

Lamor on kehittämässä tapoja seurata vastuullisuutta järjestelmällisesti olennaisuusanalyysiin perusteella määriteltyjen vastuullisuusmittarien avulla. Lamor julkistaa ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa keväällä 2022.

 

Yhteiskunnallinen nettovaikutuksemme

Upright Project on laskenut Lamorin yhteiskunnallisen nettovaikutuksen elokuussa 2021. Nettovaikutus on positiivisten ja negatiivisten vaikutusten yhteissumma eli se kuvaa, mitä resursseja yritys käyttää ja mitä se saa niillä aikaan.

 

The Upright Projectin tutkimuksen mukaan yhteiskunnallinen nettovaikutuksemme on vahvasti positiivinen. Pystymme tuottamaan liiketoiminnallamme niukoilla resursseilla laajoja ympäristö- ja terveyshyötyjä, joihin kuuluu muun muassa luonnon monimuotoisuuden suojeleminen, päästöjen ja jätteiden vähentäminen sekä niukkojen ympäristöresurssien säästäminen.

 

Nettovaikutussuhdelukumme on +74 %. Nettovaikutussuhde muodostuu positiivisten ja negatiivisten yhteiskuntavaikutusten erotuksen suhteesta positiivisiin yhteiskuntavaikutuksiin.

 

Sustainability-stats-shortened

The Upright Project's Report

 

Sääntely ja ohjeistus

Toimialamme on vahvasti säänneltyä, sillä lainsäädännöllä on keskeinen merkitys ympäristönsuojelun tavoitteiden saavuttamisessa. Noudatamme tarkoin toimialamme lainsäädäntöä, erilaisia standardeja ja määräyksiä, jotka koskevat esimerkiksi jätteiden ja haitallisten aineiden käsittelyä, liiketoiminnan luvanvaraisuutta, terveyttä ja turvallisuutta, tietosuojaa, julkisia hankintoja, työvoiman käyttöä, kilpailua, yritystoimintaa yleisesti ja verotusta.

 

Lamorilla työntekijöiden ja verkostokumppanien terveys ja turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Noudatamme toiminnassamme kaikkia ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 45001 -sertifiointien standardeja. Lisäksi olemme perustaneet ja toteuttaneet integroituja terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laadunhallintajärjestelmiä (HSSEO - IMS), jotka on suunniteltu parantamaan ja tehostamaan tiettyjen terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatunäkökohtien huomioon ottamista Lamorin toiminnassa.