KIERRÄTYS - JÄTTEET

Me Lamorilla ajattelemme, että maailmassa ei ole jätteitä – on vain ylijäämäksi muuttuneita raaka-aineita. Pärjätäksemme kiihtyvän resurssipulan kanssa, yhteiskuntiemme on muututtava kestävimmiksi kasvattamalla raaka-aineiden kierrätystä.

 

Kierrätysratkaisumme perustuvat globaaleihin parhaisiin käytäntöihin ja teknologioihin. Uskomme kuitenkin, että avain parhaisiin tuloksiin on ratkaisujen räätälöinti asiakkaan tarpeisiin asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Laajan kansainvälisen kumppaniverkoston kanssa ehdotamme teille parasta mahdollista ratkaisua käsillä olevaan haasteeseenne. 

   

Paitsi että palvelemme energiateollisuutta kestävyyden parantamisen muutosmatkalla, tuemme myös monia muita teollisuuden aloja sekä infrastruktuuritoimijoita tavoitteenaan oman kestävyyden parantaminen vahvistamalla kierrättämistä ja ennallistamalla maa-alueita.  

 

Lisäksi innovoimme koko ajan uusia kierrätysratkaisuja. Esimerkkinä työskentelemme muovin kierrätyksen ja jokien puhdistamisen saralla – ole yhteydessä lisätietoja varten.

 • Jätehuoltopalvelut - Yleistä

  Lamor Services tarjoaa integroituja vaarallisten ja vaarattomien jätteiden jätehuoltopalveluita öljy- ja kaasuteollisuudelle sekä muille teollisuusasiakkaille. Keskeiset periaatteemme ovat:

  • jätteiden talteenotto, hyödyntäminen ja kierrätys
  • pitkän aikavälin kestävät ratkaisut
  • parhaiden saatavilla olevien teknologioiden hyödyntäminen.

  Me Lamorilla pidämme ensiarvoisen tärkeänä asiakkaan vaatimusten ymmärtämistä, jotta voimme varmistaa, että asiakkaan jätehuollon strategiset tavoitteet saavutetaan. Teemme asiakkaiden kanssa yhteistyötä ja selvitämme heidän jätteidensä koostumuksen ja jätteen syntymisvauhdin ja laadimme palveluratkaisun siltä pohjalta. Tunnistamme parhaat saatavilla olevat jätteenkäsittelyteknologiat sekä sen, koska jätteistä voidaan saada lisäarvoa materiaalin kierrätyksellä ja uudelleenkäytöllä. Määrittelemme huolellisesti kuljetusvaatimukset ja varmistamme, että palvelu toimii turvallisesti, määräysten mukaisesti ja luotettavasti. Tämä voi vaatia Baselin yleissopimuksen mukaista vaarallisen jätteen valtionrajat ylittävää kuljetusta.

   

  Öljyjätteen käsittely kuuluu Lamorin palveluihin.

  Vaarattoman ja vaarallisen jätteen vähentämiseen, uudelleenkäyttöön, luokitteluun, kierrätykseen ja kuljetuksiin voidaan käyttää monenlaisia lähestymistapoja, joilla saadaan aikaan tiukat paikalliset, kansalliset ja kansainväliset normit täyttäviä taloudellisia ratkaisuja. Teemme asiakkaidemme kanssa yhteistyötä lieventäen ympäristövaikutuksia ja optimoimalla jätteen hyötykäytön.

  Palvelemme mm. seuraavia toimialasektoreita: öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto, petrokemian teollisuus ja jalostus, teollinen valmistus ja tuotanto, yhdyskuntapalvelut sekä julkinen sektori. Palvelumme kattavat seuraavat alueet:

  • Vaarallisten jätteiden jätehuolto
  • Vaarattomien jätteiden jätehuolto
  • Jätteenkäsittely ja -hävittäminen
  • Jätehuollon konsultointi-, suunnittelu- ja koulutuspalvelut
  • MARPOL-yleissopimuksen mukaiset satamien jätteiden vastaanottopalvelut
  • Jätemateriaalien talteenotto ja kierrätys
  • Jätehuoltokokonaisuuden järjestäminen
 • Vaarallisten jätteiden jätehuolto

  Lamor on teollisuuden ja kaupan sektorien vaarallisten jätteiden jätehuollon edelläkävijä. Aloitimme keskittymällä öljyntorjuntapalveluihin ja olemme sittemmin kasvaneet vaarallisten jätteiden käsittelyn kansainvälisesti johtavaksi palveluntarjoajaksi.

  Lähestymistapanamme on tarttua asiakkaittemme tarpeisiin tarjoamalla teknistä asiantuntemusta ja osaamista. Varmistamme, että mahdollisimman suuri osa arvosta saadaan talteen samalla, kun noudatetaan jatkuvasti määräyksiä ja suojellaan ympäristöä.

  Lamor käsittelee vaarallista jätettä

   

 • Vaarattomien jätteiden jätehuolto

  Lamorilla on laaja kokemus vaarattomien jätteiden jätehuollon järjestämisestä ja toiminnasta. Olipa sitten kyseessä öljy- ja kaasuteollisuus tai muu teollisuudenala, Lamor pystyy tarjoamaan asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivat ratkaisut.

  Palvelemme mm. seuraavia toimialasektoreita: öljy ja kaasu, teollinen valmistus ja tuotanto, yhdyskuntapalvelut sekä julkinen sektori.

  Noudatamme jätehierarkian periaatteita, ja hallinnoimme jätteet ”kehdosta hautaan”. Varmistamme, että aina kun mahdollista, jätteiden synty estetään tai minimoidaan paikan päällä, ja jätteiden talteenotto, kierrätys, käsittely ja hävittäminen toteutetaan ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla.

  Vaarattomien jätteiden käsittelyä tarjotaan mm. teollisuuden sektoreille

   

 • Jätteen käsittely ja hävittäminen

  Lamor ymmärtää, että kaikki jätteet on käsiteltävä ja hävitettävä turvallisesti, tehokkaasti, kestävästi ja ympäristöystävällisesti.

  Osaamme valita kuhunkin tilanteeseen oikean teknologian, ja käsittely voidaan toteuttaa paikan päällä tai pois kuljetettuna asiakkaan erityisvaatimusten mukaisesti.

  Meillä on käytettävissä monia teknologioita, ja pystymme suunnittelemaan, rakentamaan, rahoittamaan ja operoimaan erilaisia jätehuoltolaitoksia ja -ratkaisuja. Käsittely- ja hävittämisratkaisut voivat perustua yhden jätevirran tai yhden asiakkaan vaatimuksiin tai usean jätevirran tai usean asiakkaan tarpeisiin. Näin pystytään hyötymään mittakaavaeduista.

  Jätteen käsittely ja hävitys tehdään aina tilanteeseen sopivalla tavalla.

   

 • Konsultointi-, suunnittelu- ja koulutuspalvelut

  Lamor tiedostaa, että jätehuoltopalvelut pitää suunnitella huolellisesti ja toteuttaa sisäisten sidosryhmien vaatimusten ja ulkoisten määräysten puitteissa.

  Lamor pystyy tukemaan asiakkaitaan soveltuvan jätehuoltostrategian laatimisessa ja toteuttamisessa, lupien hakemisessa ja suunnitelmien hyväksyttämisessä sekä henkilöstön kouluttamisessa parhaisiin käytäntöihin. Lamor voi kutsua mukaan erityisalojen asiantuntijoita ja kumppaneita, jotka auttavat asiakkaita jätehuoltostrategian muotoilussa ja täytäntöönpanossa.

 • Jätehuolto kokonaispalveluna

  Sen sijaan, että hankkisitte yksittäisiä jätehuoltopalveluita, miksi ette solmisi Lamorin kanssa jätehuoltopalvelusopimusta koko jätehuollosta? Tämä lähestymistapa tarjoaa monia mittakaavaetuja alkaen virtaviivaisesta hallinto- ja työvoimamallista aina resurssien yhdistämiseen saakka. Tämä pitää käyttöomaisuusinvestoinnit ja toimintakustannukset minimissään.

 • MARPOL-yleissopimuksen mukaiset satamien jätteiden vastaanottopalvelut

  Sataman jätteiden vastaanottopalvelujen järjestäminen on jokaisen sataman viranomaisten lakisääteinen velvollisuus, joka perustuu alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen 1973 (MARPOL-yleissopimus). Keskeiset vaatimukset ovat:

  • Satamaviranomaisen on varmistettava, että tarjolla on alusten tarpeisiin riittävät jätteiden vastaanottopalvelut.

  • Satamaviranomainen järjestää palvelut, jotka pystyvät vastaanottamaan satamaa normaalisti käyttävistä aluksista tulevat jätteet. Jätetyypit ja -volyymit määritellään ottaen huomioon sataman käyttäjien toimintaan liittyvät tarpeet sekä sataman koko, maantieteellinen sijainti ja palveltavien alusten tyypit.


  Tämä vaatimus on sallinut Lamorin laajentaa jätehuoltopalvelutoimintaansa MARPOL-yleissopimuksen mukaisten satamajätteiden vastaanottopalveluiden suunnitteluun, rakentamiseen ja operointiin. Työskentelemme yhdessä hallitusten, julkishallinnon ja puolustuslaitosten kanssa määräysten mukaisten palveluiden toteuttamiseksi turvallisesti ja tehokkaasti.

 • Jätemateriaalien talteenotto ja kierrätys

  Jäte katsotaan nykyisin monissa paikoissa ympäri maailmaa resurssiksi. Me Lamorilla pyrimme hakemaan asiakkaidemme puolesta hallinnoimallemme jätteelle lisäarvoa. Olipa kyseessä sitten muovi tai talteenotettu öljy, Lamor tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa resurssitehokkuuden kasvattamiseksi.

  Keräämme koko toimitusketjun yhteen kiertotalouden luomiseksi. Etsimme pitkäaikaisia, kestäviä käsittelyratkaisuja, jotka mahdollistavat maksimaalisen resurssien talteenoton. Kehitämme jätteisiin liittyvää koulutusta ja tietoisuutta lisääviä ohjelmia, jotta jätteen tuottajat vähentäisivät, uudelleenkäyttäisivät, talteenottaisivat ja kierrättäisivät jätteitä aina kun se on käytännössä mahdollista.

  Lamor on kehittänyt innovatiivisia ja kiehtovia ratkaisuja, joilla pystytte hallitsemaan jätteitä toimitusketjun ulkopuolella tai hyödyntämään tuottamianne jätteitä tehokkaammin.

  Lamor toimii yhteistyössä kumppaninsa RiverRecyclen kanssa. Tämä innovatiivinen startup-yritys on kehittänyt ratkaisun maailman jokien puhdistamiseen. Lähtökohtana on se, että poisheitetty muovi voidaan käyttää resurssina. Vedessä kelluva muovi keskitetään, kerätään ja lajitellaan joessa, ennen kuin se ehtii virtaamaan mereen. Sitten muovi kierrätetään tai jalostetaan polttoaineeksi kuivatislauksella. Prosessi puhdistaa ympäristöä, tuottaa arvokasta resurssia ja tarjoaa paikallisia työpaikkoja.

  RiverRecycle on kehittänyt vesistöihin jätteen keräysratkaisun, jossa vedessä kelluva jäte keskitetään, kerätään ja lajitellaan jo vedessä.

   

Paul Roach, Lamor's Head of Waste Management

Director, Material Recycling Service 

Paul Roach

 

”Teemme asiakkaiden kanssa yhteistyötä ja selvitämme parhaat saatavilla olevat menetelmät jätehuoltoon, jotta kustannuksia saadaan alas, tehokkuutta ja turvallisuutta lisättyä sekä jätteille etsittyä uutta käyttöä. Jäte voidaan käyttää resurssina!”

Ota yhteyttä