Lamorin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022: Liikevaihdon kasvu jatkui suunnitellusti

Lamor Corporation Oyj             Yhtiötiedote                             16.8.2022 klo 9.00

Lamorin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022: Liikevaihdon kasvu jatkui suunnitellusti

Tämä tiedote on tiivistelmä Lamorin puolivuosikatsaustiedotteesta 1.1.-30.6.2022. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa sijoittajat.lamor.com.

Huhti–kesäkuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 96,4 % 22,2 miljoonaan euroon (11,3)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 3,5 miljoonaa euroa (1,4)
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA) kasvoi 159,6 % ja oli 3,5 miljoonaa euroa (1,4) eli 15,9 % liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli 1,7 miljoonaa euroa (0,7)
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 187,0 % ja oli 1,8 miljoonaa euroa (0,6) eli 8,0 % liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 6,4 miljoonaa euroa (-1,4)
 • Osakekohtainen tulos kasvoi 259,7 % 0,01 euroon (0,00)
 • Saadut tilaukset olivat 7,3 miljoonaa euroa (81,9)

Tammi–kesäkuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 265,5 % 65,4 miljoonaan euroon (17,9)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 9,5 miljoonaa euroa (0,9)
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA) kasvoi 1 239,7 % ja oli 11,4 miljoonaa euroa (0,9) eli 17,5 % liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli 6,2 miljoonaa euroa (-0,6)
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 8,3 miljoonaa euroa (-0,6) eli 12,6 % liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -1,4 miljoonaa euroa (-2,4)
 • Osakekohtainen tulos kasvoi 0,08 euroon (-0,05)
 • Arvonalentumiset Venäjän liiketoiminnasta olivat 2,0 miljoonaa euroa
 • Saadut tilaukset olivat 43,6 miljoonaa euroa (88,2)

Toimitusjohtaja Mika Pirneskosken katsaus  

Vuoden 2022 toinen neljännes jatkoi vahvaa kasvupolkuamme. Toisen kvartaalin liikevaihto kasvoi noin kaksinkertaiseksi vertailukauteen verrattuna ja oli 22,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat pääasiallisesti pitkäaikaiset palvelusopimuksemme Lähi-idässä, jota tukivat perusliiketoimintamme volyymi sekä Perun ja Ecuadorin ympäristökunnostusprojektien loppuun saattaminen. Oikaistu liikevoittomme ei yltänyt tavoittelemallemme tasolle. Tämä johtui alhaisemmasta volyymista ja Saudi-Arabian projektin laskujen hyväksymisprosessiin liittyvistä haasteista. Arvioimme kuitenkin pääsevämme koko vuoden osalta tavoittelemaamme 14 miljoonan oikaistuun liikevoittotasoon.

Suuret palvelusopimukset Kuwaitissa ja Saudi-Arabiassa etenivät pääasiassa suunnitelmien mukaan myös toisella vuosineljänneksellä. Kuwaitissa olemme aloittaneet työt kunnostusalueella, ja käsittelylaitosten rakennustyöt ovat hyvässä vauhdissa. Kun myös maa-alueen kuljetukset alkavat jälkimmäisellä vuosipuoliskolla, projektin arvioidaan etenevän nopeammin. Lisäksi olemme jättäneet tarjouksen Kuwaitin SKETR-projektin toisesta vaiheesta yhdessä paikallisen kumppanimme kanssa. Saudi-Arabian projektimme sopimuskumppani on vaihtumassa. Sopimuksen siirto Public Investment Fundin omistamalle Saudi Investment Recycling Companylle (SIRC) alkoi heinäkuun lopussa. Arvioimme, ettei tällä muutoksella ole merkittävää vaikutusta meneillään olevaan projektiin, vaan näemme sen positiivisena mahdollisten jatkosopimusten kannalta.

Liiketoiminnan merkittävä kasvu näkyy käyttöpääoman lisääntymisenä erityisesti suurista projekteista sekä öljyvahinkohankkeen laskutuksen loppuselvityksen ajoittumisesta johtuen. Operatiivinen kassavirta parani kuitenkin katsauskaudella merkittävästi.

Investoinnit ilmastonmuutoksen torjunnan vauhdittamiseksi

Osa Lamorin strategiaa - olla maailmanlaajuisesti paikallinen - perustuu siihen, että meillä tulee olla riittävä maailmanlaajuinen maantieteellinen peitto liiketoiminnassamme sekä riittävästi paikallisia resursseja, jotta ratkaisujamme voidaan tarjota asiakkaan omassa toimintaympäristössä kansainväliset laatuvaatimukset täyttäen. Lamorin kilpailuetuja ovat muun muassa kansainvälinen jakeluverkosto ja projektitoimitusreferenssit globaaleille suuryrityksille. Nämä mahdollistavat myös tarjoomamme laajentamisen, josta hyvänä esimerkkinä on kesäkuussa julkaisemamme investointipäätös Suomen ensimmäiseen teollisen mittakaavan muovin kemialliseen kierrätyslaitokseen.

Ensimmäisessä vaiheessa, vuoden 2023 aikana, tavoitteenamme on rakentaa noin 10 000 tonnin kemiallisen kierrätyksen vuosikapasiteetti Kilpilahteen. Keskipitkällä aikavälillä, arviolta vuoden 2026 loppuun mennessä, tavoitteenamme on rakentaa noin 40 000 tonnin hajautettu kemiallisen kierrätyksen kapasiteetti Suomeen yhteistyökumppanimme Resiclo Oy:n kanssa.

Lamor sijoittaa hanketta varten perustettuun yhtiöön, Resiclo Kilpilahti Oy:öön 1,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa 50 %:a Resiclo Kilpilahti Oy:n osakkeista. Loput yhtiön osakkeista omistaa Resiclo Oy. Resiclo Kilpilahti Oy:n ensimmäisen vaiheen kokonaisinvestoinnin suuruudeksi arvioimme 12 miljoonaa euroa, joka koostuu oman ja vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta. Olemme lisäksi sitoutuneet myöntämään Resiclo Kilpilahdelle enintään 3 miljoonan euron suuruisen pääomalainan jatkoinvestointeja varten. Lamor sijoittaa samassa yhteydessä 1,3 miljoonaa euroa Resiclo Oy:öön, jossa Lamor toimii sijoituksen jälkeen vähemmistöosakkaana 11,8 %:n omistusosuudella. Resiclo on suomalainen start up-vaiheen kiertotalousyhtiö, joka on kehittänyt jätemuovin kemiallisen kierrätyksen hankkeita vuodesta 2018 lähtien. Sopimukseen sisältyy ehtoja, joiden tulee täyttyä ennen sijoitusten toteutumista. Näiden ehtojen odotetaan täyttyvän vuoden 2022 toisen vuosipuoliskon aikana.

Tavoitteemme on luoda konseptilaitos ja referenssit Suomessa, jonka jälkeen pyrimme hyödyntämään kansainvälistä verkostoamme rakentaaksemme vastaavia laitoksia vahvoille markkina-alueillemme. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on 200 000 tonnin kemiallisen kierrätyksen vuosikapasiteetin rakentaminen vuoteen 2030 mennessä.

Neitseellisen raakaöljyn käyttöä petrokemian teollisuudessa pyritään vähentämään merkittävästi osana ilmastonmuutoksen vastaisia toimia, ja kemiallisen kierrätyksen markkinan arvioidaan olevan vuoteen 2050 mennessä satoja miljardeja euroja.

Strategiset tavoitteet ja transformaatio

Vuosi 2021 oli merkittävä tilauskannan kasvun suhteen, ja taloudellisen ohjeistuksemme mukaisesti vuosi 2022 tulee olemaan merkittävän kasvun vuosi niin liikevaihdon kuin kannattavuudenkin osalta. Jatkamme edelleen merkittäviä investointeja kannattavan kasvun mahdollistamiseksi.

Seuraava askel transformaatiossa on viedä kannattavan kasvun strategian jalkauttaminen lähemmäksi asiakasrajapintaa johtamalla toimintoja lähempänä myyntiä ja projektien toteutusta. Lisäksi jatkamme töitä tarjoomamme ja prosessiemme yhtenäistämiseksi globaalilla tasolla. Uskomme, että nämä kehittämistoimenpiteet auttavat meitä strategisten tavoitteidemme saavuttamisessa.

Vastuullisuus on kaiken tekemisemme keskiössä, ja pyrimme kehittämään kykyämme yhdistää kestävyysdata taloudellisen ja operatiivisen informaation kanssa. Uskomme, että voimme luoda pysyvää kilpailuetua kehittämällä kattavan elinkaarimallin koko tarjoomallemme. Mallin tavoitteena on osoittaa, minkä suuruinen kokonaisvaikutus toimittamillamme ratkaisuilla on asiakkaan liiketoiminnan näkökulmasta. Tämä auttaa meitä myös erottumaan paikallisista kilpailijoistamme, joiden pääasiallinen kilpailuetu on alhainen hinta.

Olemme vahvistaneet merkittävästi organisaatiotamme viimeisen reilun vuoden aikana. Tavoitteenamme on vahvistaa strategiamme mukaisesti sekä globaaleja toimintamalleja että paikallista läsnäoloa. Heinäkuussa julkistamamme Lamorin valinta kolmen Bangladeshin projektin toimittajaksi osoitti jälleen strategiamme toimivuuden ja vahvuutemme kansainvälisissä kilpailutuksissa. Laitetoimituksista koostuvien projektien kokonaisarvo on noin 25 miljoonaa euroa. Sopimukset allekirjoitetaan ja projektit lisätään tilauskantaan arviolta vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Tunnusluvut

Tuhatta euroa
(ellei mainittu toisin)

Q2 2022

Q2 2021

Muutos %

1–6/2022

1–6/2021

Muutos %

1–12/2021

Liikevaihto

22 229

11 321

96,4 %

65 440

17 904

265,5 %

51 517

Käyttökate (EBITDA)

3 540

1 364

159,6 %

9 488

854

1 010,6 %

6 014

EBITDA %

15,9 %

12,0 %

14,5 %

4,8 %

11,7 %

Oikaistu EBITDA

3 540

1 364

159,6 %

11 446

854

1 239,7 %

6 692

Oikaistu EBITDA %

15,9 %

12,0 %

17,5 %

4,8 %

13,0 %

Liikevoitto /-tappio (EBIT)

1 725

675

155,6 %

6 188

-568

 N/A

1 941

Liikevoitto /-tappio (EBIT) %

7,8 %

6,0 %

9,5 %

-3,2 %

3,8 %

Oikaistu liikevoitto /-tappio (EBIT)

1 785

622

187,0 %

8 263

-568

 N/A

2 831

Oikaistu liikevoitto /-tappio (EBIT) %

8,0 %

5,5 %

12,6 %

-3,2 %

5,5 %

Tilikauden tulos

439

110

299,0 %

2 482

-1 055

 N/A

869

Tulos/osake (EPS),
laimentamaton, euroa

0,01

0,00

259,7 %

0,08

-0,05

 N/A

0,05

Oman pääoman tuotto (ROE) %

3,9 %

-3,8 %

1,9 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %

        7,3 %

-1,2 %

3,0 %

Omavaraisuusaste %

52,1 %

45,0 %

56,2 %

Nettovelkaantumisaste %

       10,3 %

62,2 %

-6,9 %

Saadut tilaukset

7 328

81 916

-91,1 %

    43 621

     88 205

-50,5 %

260 831

Tilauskanta

220 191

86 476

154,6 %

220 191

86 476

154,6 %

226 906

Henkilökunta tilikauden lopussa

438

230

90,4 %

438

230

90,4 %

290

Henkilökunta keskimäärin
tilikauden aikana

467

233

100,4 %

718

232

209,5 %

250

Ohjeistus vuodelle 2022

Lamor arvioi 10.5.2022 tiedotetun mukaisesti liikevaihtonsa olevan vähintään 120 miljoonaa euroa vuonna 2022. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan vähintään 14 miljoonaa euroa.

Lamorilla on vahva tilauskanta vuodelle 2022. Merkittävä osa liikevaihdosta syntyy suurten palveluprojektien toimituksista, joten mahdolliset merkittävät viivästymiset projektien etenemisessä vaikuttaisivat vuoden 2022 liikevaihtoon ja tulokseen negatiivisesti.

Lamor seuraa tarkasti, miten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikuttaa toimintaympäristöön.  Lamor on sodan seurauksena lopettanut Lamorin tuotteiden ja palvelujen myynnin Venäjällä. Sodasta aiheutuneet maailmanlaajuinen raaka-aineiden ja komponenttien saatavuusongelma ja hintojen nousu vaikuttavat myös Lamorin liiketoimintaan. Lamor jatkaa tilanteen seuraamista aktiivisesti.

Mahdollinen uusi COVID-19-variantti saattaisi niin ikään vaikuttaa negatiivisesti Lamorin liikevaihtoon ja tulokseen myös vuonna 2022, koska se saattaisi vaikuttaa Lamorin kykyyn toimittaa projekteja tehokkaasti.

Webcast-lähetys osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle

Englanninkielinen webcast-lähetys osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 16.8.2022 klo 10.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Mika Pirneskoski ja talousjohtaja Timo Koponen. Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä sekä suomeksi että englanniksi chatin kautta. Lähetystä voi seurata suorana verkossa osoitteessa https://lamor.videosync.fi/q2-2022-interimreport.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin osoitteessa sijoittajat.lamor.com/raportit-ja-esitykset.

Lisätietoja

Mika Pirneskoski, toimitusjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 757 2151

Timo Koponen, talousjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 749 2986

Hyväksytty neuvonantaja

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 50 590 7667

Lamor lyhyesti

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Lamor tarjoaa asiakkailleen öljynkeräyksessä, jätteenkäsittelyssä ja veden puhdistuksessa käytettäviä laitteita sekä monipuolisia ympäristöratkaisuja ja -palveluita kuten öljyntorjuntaan ja öljyvahinkoihin liittyviä puhdistus- tai ennakkovarautumispalveluita, jätteiden käsittelypalveluita sekä räätälöityjä vedenpuhdistusratkaisuja. Lamor toimii yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa tarjoten laajan valikoiman asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitäviä ratkaisuja tavoitteenaan puhdistaa maailma, jonka eteen yhtiö on tehnyt töitä perustamisestaan asti. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin ylläpitämällä Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LAMOR. Lisätietoja: www.lamor.com.

Liitteet

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Ota yhteyttä

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.