Lamorin osavuosikatsaus Q1 2022: Ennätyksellinen vuosineljännes - liikevaihto yli kuusinkertaistui vertailukaudesta

Lamor Corporation Oyj             Yhtiötiedote                 17.5.2022 klo 9.00 Suomen aikaa

Lamorin osavuosikatsaus Q1 2022: Ennätyksellinen vuosineljännes - liikevaihto yli kuusinkertaistui vertailukaudesta 

Tämä tiedote on tiivistelmä Lamorin osavuosikatsaustiedotteesta tammi-maaliskuulta 2022. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa sijoittajat.lamor.com.

Tammi – maaliskuu 2022 lyhyesti 

  • Saadut tilaukset kasvoivat 477,1 prosenttia 36,3 miljoonaan euroon (6,3)
  • Liikevaihto kasvoi 556,3 prosenttia 43,2 miljoonaan euroon (6,6)
  • Käyttökate (EBITDA) oli 5,9 miljoonaa euroa (-0,5)
  • Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 7,9 miljoonaa euroa (-0,5) eli 18,6 % liikevaihdosta
  • Liikevoitto (EBIT) oli 4,5 miljoonaa euroa (-1,2)
  • Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 6,5 miljoonaa euroa (-1,2) eli 15,0 % liikevaihdosta
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -7,7 miljoonaa euroa (-1,0)
  • Osakekohtainen tulos kasvoi 0,07 euroon (-0,06)
  • Arvonalentumiset Venäjän liiketoiminnasta olivat 2,0 miljoonaa euroa

Toimitusjohtaja Mika Pirneskosken katsaus  

Jos vuosi 2021 oli Lamorille käänteentekevä tilauskannan kasvun suhteen, niin vuoden 2022 alku oli käänteentekevä liikevaihdon kasvun suhteen. Ensimmäisen vuosineljänneksen ennätyksellinen liikevaihto vei meidät askeleen lähemmäksi pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitamme. Viimeisen yhdeksän kuukauden liikevaihtomme oli lähes 80 miljoonaa euroa, mikä vastaa pitkän aikavälin taloudellista tavoitettamme annualisoidun yli 100 miljoonan euron liikevaihtotavoitteen osalta. Tämä on tärkeä merkkipaalu Lamorin historiassa ja tärkeä askel kasvupolullamme.

Erityisesti merkittävät öljyvahinkojen kunnostustyöt Perussa ja Ecuadorissa sekä suuret palvelusopimukset Kuwaitissa ja Saudi-Arabiassa ja muun liiketoiminnan kehitys nostivat liikevaihdon ensimmäisellä vuosineljänneksellä 43 miljoonaan euroon, mikä on yli kuusi kertaa enemmän kuin vertailukaudella.

Liiketoiminnan merkittävä kasvu näkyi myös käyttöpääoman kasvuna, mikä on tyypillistä ympäristövahinkoihin liittyvien sopimusten yhteydessä, kun laitteita ja palveluja toimitetaan suuri määrä lyhyessä ajassa. Listautumisen myötä taseemme on vahvistunut, minkä ansiosta pystyimme ottamaan merkittävän roolin erityisesti Perun kunnostushankkeessa, mutta se kasvatti samalla käyttöpääomaamme tilapäisesti. Lisäksi käyttöpääomaa kasvattaa edelleen Saudi-Arabian projekti, jossa maksuajat ovat Lähi-idälle tyypillisesti pitkiä.

Perun ja Ecuadorin ympäristövahinkojen torjuntaan ja kunnostukseen liittyvät projektit osoittavat paikallisen läsnäolon merkityksen 

Repsolin terminaalissa Perussa tapahtui suuri ympäristövahinko tammikuussa 2022. Lamorin paikallisessa organisaatiossa oli vahingon syntyhetkellä alle 30 työntekijää, ja suurin osa paikallisesta laitteistostamme oli varattu muille asiakasprojekteille. Lisähaasteen toi samanaikainen ympäristövahinko Ecuadorissa.

Nopeasti skaalautuva toimintamallimme mahdollisti sen, että parhaimmillaan meillä oli Perussa noin 800 henkilöä Perusta, Ecuadorista, Espanjasta, Suomesta ja Yhdysvalloista työskentelemässä ympäristövahingon torjunnassa. Logistiikan järjestäminen poikkeusaikana vaati mittavia ponnistuksia koko organisaatioltamme.

Tämä on upea saavutus koko organisaatiolta ja osoitus Lamorin strategian - olla maailmanlaajuisesti paikallinen – toimivuudesta. Strategiamme mukaisesti meillä tulee olla riittävän kattava maailmanlaajuinen liiketoiminta sekä riittävästi paikallisia resursseja, jotta voimme tarjota ratkaisujamme asiakkaan omassa toimintaympäristössä kansainväliset laatuvaatimukset täyttäen.

Strategiset tavoitteet ja transformaatio  

Taloudellisen ohjeistuksemme mukaisesti arvioimme vuoden 2022 olevan merkittävän kasvun vuosi niin liikevaihdon kuin kannattavuudenkin osalta. Lamor on ollut jo pitkään erittäin kasvuhakuinen yhtiö, ja olemme investoineet resursseihin, joilla tilauskannan kasvu voidaan saada aikaan.

Viimeisten kolmen vuosineljänneksen aikana olemme tehneet merkittäviä investointeja myös projektien toimituskyvyn ja taloudellisen seurannan parantamiseksi. Seuraavia askeleita transformaatiossamme ovat tulosvastuullisuuden lisääminen organisaation eri tasoilla sekä tarjoomamme ja prosessiemme yhtenäistäminen globaalisti.

Vastuullisuus on kaiken tekemisemme keskiössä, ja uskomme, että vastuullisena yhtiönä voimme luoda pysyvää kilpailuetua ja erottautua erityisesti paikallisista kilpailijoistamme. Yksi vastuullisuustyömme tavoitteista on kehittää kattava elinkaarimalli koko tarjoomallemme. Mallin tavoitteena on yhdistää vastuullisuusdata taloudellisen ja operatiivisen informaation kanssa ja osoittaa toimittamiemme ratkaisujen kokonaisvaikutus asiakkaidemme liiketoiminnalle.

Katse tulevassa kasvussa  

Olemme vahvistaneet merkittävästi johtoryhmäämme viimeisen reilun vuoden aikana palkkaamalla neljä uutta henkilöä, joilla kaikilla on erittäin vahva osaaminen johtamistaan toiminta-alueista. Olemme onnistuneet saamaan tärkeitä osaajia myös muualle organisaatioomme, ja kasvun varmistamiseksi rekrytointi jatkuu aktiivisesti myös vuoden 2022 aikana.

Jatkamme työtä strategisten tavoitteidemme saavuttamiseksi ja keskitymme muun muassa viemään koko tarjoomamme asiakasrajapintaan kaikilla nykyisillä markkina-alueillamme. Tällä hetkellä pääpainopisteemme on Etelä-Amerikassa ja Lähi-idässä. Teemme järjestelmällisesti töitä kiertotalousratkaisujen viemiseksi osaksi kaikkia tuote- ja palveluryhmiämme ja kehitämme entisestään toimintamme tehokkuuden mittaamista sekä kykyämme reagoida toimintaympäristön muutoksiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikuttaa toimintaympäristöömme. Olemme sodan seurauksena lopettaneet Lamorin tuotteiden ja palvelujen myynnin Venäjällä. Sodasta aiheutunut maailmanlaajuinen raaka-aineiden ja komponenttien saatavuusongelma ja hintojen nousu vaikuttaa myös Lamorin liiketoimintaan. Jatkamme tilanteen seuraamista aktiivisesti.

Tunnusluvut

Tuhatta euroa (ellei mainittu toisin)

Q1 2022

Q1 2021

Muutos %

1–12/2021

Liikevaihto

43 211

6 584

556,3 %

51 517

Käyttökate (EBITDA)

5 948

-509

N/A

6 014

EBITDA %

13,8 %

-7,7 %

11,7 %

Oikaistu EBITDA

7 906

-509

N/A

6 692

Oikaistu EBITDA %

18,3 %

-7,7 %

13,0 %

Liikevoitto /-tappio (EBIT)

4 463

-1 243

N/A

1 941

Liikevoitto /-tappio (EBIT) %

10,3 %

-18,9 %

3,8 %

Oikaistu liikevoitto /-tappio (EBIT)

6 478

-1 190

N/A

2 831

Oikaistu liikevoitto /-tappio (EBIT) %

15,0 %

-18,1 %

5,5 %

Tilikauden tulos

2 043

-1 165

N/A

869

Tulos/osake (EPS), laimentamaton, euroa

0,07

-0,06

N/A

0,05

Oman pääoman tuotto (ROE) %

4,5 %

-2,6 %

1,9 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %

6,8 %

-3,1 %

3,0 %

Omavaraisuusaste %

50,4 %

45,8 %

56,2 %

Nettovelkaantumisaste %

15,5 %

55,8 %

-6,9 %

Saadut tilaukset

36 293

6 289

477,1 %

260 831

Tilauskanta

225 838

18 372

1 129,3 %

226 906

Henkilökunta tilikauden lopussa

1 177

230

411,7 %

290

Henkilökunta keskimäärin tilikauden aikana

968

232

317,2 %

250

Positiivinen tulosvaroitus 10.5.2022

Lamor nosti liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton ohjeistustaan vuodelle 2022. Lamor arvioi vuoden 2022 liikevaihdon olevan vähintään 120 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton olevan vähintään 14 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvioi liikevaihdon olevan vähintään 110 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton olevan vähintään 12 miljoonaa euroa. Lamor tiedotti muutoksesta yhtiötiedotteella 10.5.2022.

Liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton ohjeistuksen nostaminen liittyy muun muassa alkuvuonna aloitettuihin ympäristövahinkojen kunnostus- ja puhdistushankkeisiin, jotka ovat osoittautuneet arvioitua laajemmiksi ja kestäneet ennakoitua pidempään.

Ohjeistus vuodelle 2022

Lamor arvioi liikevaihtonsa olevan vähintään 120 miljoonaa euroa vuonna 2022. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan vähintään 14 miljoonaa euroa.

Lamorilla on vahva tilauskanta vuodelle 2022. Merkittävä osa liikevaihdosta syntyy suurten palveluprojektien toimituksista, joten mahdolliset merkittävät viivästymiset projektien etenemisessä vaikuttaisivat vuoden 2022 liikevaihtoon ja tulokseen negatiivisesti.

Lamor seuraa tarkasti, miten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikuttaa toimintaympäristöön.  Lamor on sodan seurauksena lopettanut Lamorin tuotteiden ja palvelujen myynnin Venäjällä. Sodasta aiheutuneet maailmanlaajuinen raaka-aineiden ja komponenttien saatavuusongelma ja hintojen nousu vaikuttavat myös Lamorin liiketoimintaan. Lamor jatkaa tilanteen seuraamista aktiivisesti.

Mahdollinen uusi COVID-19-variantti saattaisi niin ikään vaikuttaa negatiivisesti Lamorin liikevaihtoon ja tulokseen myös vuonna 2022, koska se saattaisi vaikuttaa Lamorin kykyyn toimittaa projekteja tehokkaasti.

Webcast-lähetys osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle

Englanninkielinen webcast-lähetys osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 17.5.2022 klo 10.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Mika Pirneskoski ja talousjohtaja Timo Koponen. Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä sekä suomeksi että englanniksi chatin kautta. Lähetystä voi seurata suorana verkossa osoitteessa lamor.videosync.fi/results-q1-2022.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin osoitteessa sijoittajat.lamor.com/raportit-ja-esitykset.

Lisätietoja

Mika Pirneskoski, toimitusjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 757 2151

Timo Koponen, talousjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 749 2986

Hyväksytty neuvonantaja

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 50 590 7667

Lamor lyhyesti

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Lamor tarjoaa asiakkailleen öljynkeräyksessä, jätteenkäsittelyssä ja veden puhdistuksessa käytettäviä laitteita sekä monipuolisia ympäristöratkaisuja ja -palveluita kuten öljyntorjuntaan ja öljyvahinkoihin liittyviä puhdistus- tai ennakkovarautumispalveluita, jätteiden käsittelypalveluita sekä räätälöityjä vedenpuhdistusratkaisuja. Lamor toimii yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa tarjoten laajan valikoiman asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitäviä ratkaisuja tavoitteenaan puhdistaa maailma, jonka eteen yhtiö on tehnyt töitä perustamisestaan asti. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin ylläpitämällä Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LAMOR. Lisätietoja: www.lamor.com.

Liitteet

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Ota yhteyttä

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.