Lamorin osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2022: Kasvu jatkui vahvana

Lamor Corporation Oyj             Yhtiötiedote                             15.11.2022 klo 9.00

Lamorin osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2022: Kasvu jatkui vahvana

Tämä tiedote on tiivistelmä Lamorin osavuosikatsaustiedotteesta tammi-syyskuulta 2022. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa sijoittajat.lamor.com.

Heinä–syyskuu 2022 lyhyesti

 •  Liikevaihto kasvoi 98,0 % 34,2 miljoonaan euroon (17,3)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 4,9 miljoonaa euroa (3,3)
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA) kasvoi 26,9 % ja oli 4,9 miljoonaa euroa (3,9) eli 14,3 % liikevaihdosta
 •  Liikevoitto (EBIT) oli 3,0 miljoonaa euroa (2,0)
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 18,6 % ja oli 3,1 miljoonaa euroa (2,6) eli 9,0 % liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -5,8 miljoonaa euroa (-4,1)
 •  Osakekohtainen tulos kasvoi 9,7 % 0,07 euroon (0,06)
 • Saadut tilaukset olivat 32,3 miljoonaa euroa (158,8)

Tammi–syyskuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 183,2 % 99,7 miljoonaan euroon (35,2)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 14,4 miljoonaa euroa (4,2)
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA) kasvoi 246,3 % ja oli 16,4 miljoonaa euroa (4,7) eli 16,4 % liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli 9,2 miljoonaa euroa (1,4)
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 428,3%, ja oli 11,4 miljoonaa euroa (2,2) eli 11,4 % liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -7,2 miljoonaa euroa (-6,5)
 • Osakekohtainen tulos kasvoi 1 092,6 % 0,16 euroon (0,01)
 • Arvonalentumiset Venäjän liiketoiminnasta olivat 2,0 miljoonaa euroa
 • Saadut tilaukset olivat 76,0 miljoonaa euroa (247,0)

Toimitusjohtaja Mika Pirneskosken katsaus  

Jatkoimme erittäin vahvalla kasvupolulla myös vuoden 2022 kolmannella kvartaalilla. Vuosineljänneksen aikana lähes kaksinkertaistimme liikevaihtomme vertailukaudesta. Tammi-syyskuussa 2022 olemme puolestamme lähes kolminkertaistaneet liikevaihtomme 99,7 miljoonaan euroon vertailukauteen verrattuna. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat pääasiallisesti pitkäaikaiset merkittävät palvelusopimuksemme Lähi-idässä sekä perusliiketoimintamme volyymin kasvu. Kuwaitin maanpuhdistusprojektit ovat edenneet merkittävästi ja arvioimme, että aloitamme varsinaiset kunnostustyöt vuoden 2023 alkupuolella. Saudi-Arabian projekti on nyt ylläpitovaiheessa uuden sopimuskumppanin kanssa ja viimeistelemme siirtoon liittyvää dokumentaatiota. Näiden projektien ja paikallisen läsnäolon myötä pyrimme vahvistamaan edellytyksiä strategiamme mukaisten kasvutavoitteidemme saavuttamiseksi tärkeillä markkina-alueilla.

Liiketoiminnan merkittävä kasvu on näkynyt kannattavuuden parantumisena. Tämän vuoden kannattavuustasoa vertailtaessa on hyvä huomioida, että vertailukauden korkeaan liikevoittotasoon vaikutti poikkeuksellisen korkea laiteliiketoiminnan toimitusvolyymi. Kasvun myötä käyttöpääomaa on sitoutunut erityisesti Kuwaitin projektiin, jonka kassavirran odotetaan kääntyvän positiiviseksi projektin edetessä.

Bangladeshin projekti merkittävä avaus Aasiassa

Heinäkuussa julkistimme voittaneemme kolme merkittävää kilpailutusta Bangladeshissa ja lopulliset sopimukset allekirjoitettiin syyskuun aikana. Rakennamme ensimmäisen modernin käsittelylaitoksen merenkulusta syntyville jätteille Monglan satamaan, minkä lisäksi toimitamme satamaviranomaiselle merkittävän määrän öljyntorjuntalaitteita sekä -aluksia. Kokonaisprojektin arvo on noin 25 miljoonaa euroa ja sen liikevaihtovaikutus ajoittuu pääasiallisesti vuodelle 2023.

Bangladeshin sopimus osoittaa erinomaisesti synergiamme ympäristönsuojeluratkaisujen ja modernien kiertotalousratkaisujen välillä. Ratkaisuilla on usein sama asiakaskunta, jolloin liiketoiminnat tukevat toisiaan erittäin hyvin. Monglan sataman laajennustyön yhteydessä saattaa avautua myöhemmin myös palveluprojektien kilpailutuksia. Lisäksi Bangladeshin Chittagongissa on käynnistymässä toinen mittava satamalaajennusprojekti, johon liittyvät kilpailutukset ovat tulevaisuudessa mahdollisia

Lähi-idän markkina on aktiivinen, ja olemme kauden aikana osallistuneet merkittäviin kilpailutuksiin. Odotamme puolivuosikatsauksessa kertomamme Kuwaitin SKETR-projektin toisen vaiheen kilpailutuksen lopullisia tuloksia vuoden 2023 aikana. Kaiken kaikkiaan Lähi-idän markkinan aktiivisuus tukee näkemystämme siitä, että alue tulee olemaan erittäin tärkeä kasvumarkkina Lamorille myös jatkossa. Nykyisessä energia- ja geopoliittisessa tilanteessa uskomme tämän olevan meille vahvuus.

Liiketoiminnalle on ominaista, että erityisesti suuriin projekteihin liittyvät tilaukset eivät toteudu tasaisesti. Vertailukauden tilauskertymä oli poikkeuksellisen suuri, sillä sille ajoittuivat Lamorin historian suurimmat Kuwaitin maanpuhdistushankkeiden tilaukset.

Strategiset tavoitteet ja kasvu

Vuosineljänneksen päättymisen jälkeen lokakuussa kerroimme muutoksista johtoryhmässämme. Johtoryhmän vahvistamisen tarkoituksena on viedä kannattavan kasvun strategian jalkauttaminen lähemmäksi asiakasrajapintaa johtamalla toimintoja lähempänä asiakasta ja projektien toteutusta. Alueorganisaatioiden ja globaalien funktioiden kattava yhteistyö mahdollistaa tehokkaat projektitoimitukset, tarjoomamme jatkokehityksen sekä prosessien yhtenäistämisen globaalilla tasolla. Olemme investoineet merkittävästi myös muiden uusien henkilöiden rekrytoimiseen kasvun mahdollistamiseksi, mikä saattaa heikentää suhteellista kannattavuuttamme lyhyellä aikavälillä. Uskomme kuitenkin, että nämä muutokset edistävät pitkällä aikavälillä Lamorin kannattavaa kasvua.

Olemme saavuttaneet liiketoimintavolyymissa tason, jossa viimeisen 12 kuukauden liikevaihto on lähes 120 miljoonaa euroa. Osana meneillään olevaa vuosittaista strategiapäivitystä, päivitämme myös pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme. Päivitettyjen tavoitteiden avulla pyrimme antamaan sijoittajille paremman näkyvyyden kasvutavoitteisiimme.

Tunnusluvut

Tuhatta euroa
(ellei mainittu toisin)

Q3 2022

Q3 2021

Muutos %

1–9/2022

1–9/2021

Muutos %

1–12/2021

Liikevaihto

34 240

17 295

98,0 %

99 680

35 199

183,2 %

51 517

Käyttökate (EBITDA)

4 909

3 306

48,5 %

14 397

4 160

246,1 %

6 014

EBITDA %

14,3 %

19,1 %

14,4 %

11,8 %

11,7 %

Oikaistu EBITDA

4 909

3 869

26,9 %

16 355

4 723

246,3 %

6 692

Oikaistu EBITDA %

14,3 %

22,4 %

16,4 %

13,4 %

13,0 %

Liikevoitto /-tappio (EBIT)

3 035

1 996

52,1 %

9 223

1 428

545,8 %

1 941

Liikevoitto /-tappio (EBIT) %

8,9 %

11,5 %

9,3 %

4,1 %

3,8 %

Oikaistu liikevoitto /-tappio (EBIT)

3 099

2 613

18,6 %

11 362

2 151

428,3 %

2 831

Oikaistu liikevoitto /-tappio (EBIT) %

9,0 %

15,1 %

11,4 %

6,1 %

5,5 %

Tilikauden tulos

1 921

1 240

54,8 %

4 403

186

2 271,5 %

869

Tulos/osake (EPS),
laimentamaton, euroa

0,07

0,06

9,7 %

0,16

0,01

1 092,6 %

0,05

Oman pääoman tuotto (ROE) %

2,9 %

4,4 %

7,0 %

0,7 %

1,9 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %

3,5 %

3,8 %

10,4 %

2,7 %

3,0 %

Omavaraisuusaste %

49,9 %

37,2 %

49,9 %

37,2 %

56,2 %

Nettovelkaantumisaste %

20,3 %

98,3 %

20,3 %

98,3 %

-6,9 %

Saadut tilaukset

32 364

158 807

-79,6 %

    75 985

   246 979

-69,2 %

260 831

Tilauskanta

221 159

228 031

-3,0 %

221 159

 228 031

-3,0 %

226 906

Henkilökunta tilikauden lopussa

475

264

475

264

290

Henkilökunta keskimäärin
tilikauden aikana

477

244

637

236

250

Ohjeistus vuodelle 2022

Lamor arvioi 10.5.2022 tiedotetun mukaisesti liikevaihtonsa olevan vähintään 120 miljoonaa euroa vuonna 2022. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan vähintään 14 miljoonaa euroa.

Lamorilla on vahva tilauskanta vuodelle 2022. Merkittävä osa liikevaihdosta syntyy suurten palveluprojektien toimituksista, joten mahdolliset merkittävät, ennakoimattomat viivästymiset projektien etenemisessä vaikuttaisivat vuoden 2022 liikevaihtoon ja tulokseen negatiivisesti.

Lamor seuraa tarkasti, miten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikuttaa toimintaympäristöön.  Lamor on sodan seurauksena lopettanut Lamorin tuotteiden ja palvelujen myynnin Venäjällä. Sodasta aiheutuneet maailmanlaajuinen raaka-aineiden ja komponenttien saatavuusongelma ja hintojen nousu vaikuttavat myös Lamorin liiketoimintaan. Lamor jatkaa tilanteen seuraamista aktiivisesti.

Mahdollinen uusi COVID-19-variantti saattaisi niin ikään vaikuttaa negatiivisesti Lamorin liikevaihtoon ja tulokseen myös vuonna 2022, koska se saattaisi vaikuttaa Lamorin kykyyn toimittaa projekteja tehokkaasti.

Webcast-lähetys osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle

Englanninkielinen webcast-lähetys osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 15.11.2022 klo 10.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Mika Pirneskoski ja talousjohtaja Timo Koponen. Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä sekä suomeksi että englanniksi chatin kautta. Lähetystä voi seurata suorana verkossa osoitteessa https://lamor.videosync.fi/results-q3-2022/.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin osoitteessa sijoittajat.lamor.com/raportit-ja-esitykset.

Lamorin pääomamarkkinapäivä pidetään tiistaina 22.11.2022 klo 14.00–16.30. Lähetystä voi seurata suorana verkossa osoitteessa https://lamor.videosync.fi/cmd-2022/.

Lisätietoja

Mika Pirneskoski, toimitusjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 757 2151

Timo Koponen, talousjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 749 2986

Hyväksytty neuvonantaja

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 50 590 7667

Lamor lyhyesti

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Lamor tarjoaa asiakkailleen öljynkeräyksessä, jätteenkäsittelyssä ja veden puhdistuksessa käytettäviä laitteita sekä monipuolisia ympäristöratkaisuja ja -palveluita kuten öljyntorjuntaan ja öljyvahinkoihin liittyviä puhdistus- tai ennakkovarautumispalveluita, jätteiden käsittelypalveluita sekä räätälöityjä vedenpuhdistusratkaisuja. Lamor toimii yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa tarjoten laajan valikoiman asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitäviä ratkaisuja tavoitteenaan puhdistaa maailma, jonka eteen yhtiö on tehnyt töitä perustamisestaan asti. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin ylläpitämällä Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LAMOR. Lisätietoja: www.lamor.com.

Liitteet

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Ota yhteyttä

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.