Lamor perustaa uusia osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä

Lamor Corporation Oyj   Yhtiötiedote                           22.9.2022 klo 9.00

Lamor perustaa uusia osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä

Lamor Corporation Oyj:n hallitus on päättänyt uusien osakeperusteisten kannustinjärjestelmien perustamisesta yhtiön avainhenkilöille.

Kannustinjärjestelmien tavoitteena on yhdenmukaistaa avainhenkilöiden ja Lamorin osakkeenomistajien intressit, kannustaa avainhenkilöitä saavuttamaan strategian mukaiset tavoitteet ja kasvattaa yhtiön taloudellista suorituskykyä yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä avainhenkilöiden sitouttamiseksi tarjoamalla kilpailukykyistä suoriteperusteista palkitsemista.

Kannustinjärjestelmiin perustuvat palkkiot maksetaan lähtökohtaisesti osin Lamorin osakkeina ja osin rahana. Käteisosuudella katetaan palkkiosta osallistujille aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Hallitus päättää palkkion maksun yhteydessä, maksetaanko palkkion osakeosuus yhtiön hallussa olevilla osakkeilla vai liikkeeseen laskettavilla uusilla osakkeilla. Lähtökohtaisesti palkkiota ei makseta, jos osallistujan työsuhde tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksua.

Avainhenkilöiden suoriteperusteinen osakepalkkio

Suoriteperusteisessa osakepalkkiossa avainhenkilöillä on mahdollisuus ansaita Lamorin osakkeita hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme jaksoa, jotka kattavat tilikaudet 2022–2024, 2023–2025 ja 2024–2026. Mahdolliset palkkiot maksetaan neljän kuukauden kuluessa kunkin jakson päättymisestä. Kunkin jakson perusteella maksettavien mahdollisten palkkioiden enimmäismäärä on rajattu hallituksen asettamaan osakkeen enimmäisarvoon.

Tilikaudet 2022–2024 kattavan jakson ansaintakriteeri on oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS, earnings per share) tilikaudelta 2022.

Hallitus on hyväksynyt kuusi (6) avainhenkilöä, joihin kuuluvat johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja, osallistumaan tilikaudet 2022–2024 kattavalle jaksolle. Kauden 2022–2024 perusteella maksettavat bruttomääräiset palkkiot vastaavat arvoltaan enintään noin 110 000 Lamorin osaketta laskettuna osakkeen päätöskurssilla hallituksen päätöstä edeltäneenä päivänä Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Kukin johtoryhmän jäsen on velvollinen omistamaan 50 prosenttia saamistaan palkkio-osakkeista, kunnes johtoryhmän jäsenen osakeomistuksen arvo Lamorissa vastaa 50 prosentin osuutta hänen kiinteästä vuosipalkastaan palkkion maksua edeltävänä kalenterivuonna. Vastaavasti toimitusjohtaja on velvollinen omistamaan 50 prosenttia saamistaan palkkio-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Lamorissa vastaa 100 prosenttia hänen kiinteästä vuosipalkastaan palkkion maksua edeltävänä kalenterivuonna. Mainittu määrä Lamorin osakkeita tulee omistaa niin kauan kuin jäsenyys johtoryhmässä tai asema toimitusjohtajana jatkuu ja seuraavat 12 kuukautta tämän jälkeen.

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä on kertaluontoinen ja kattaa tilikaudet 2022–2028. Järjestelmässä toimitusjohtajalla on mahdollisuus ansaita palkkiona Lamorin osakkeita yhtiön markkina-arvon kasvun perusteella.

Palkkion maksu riippuu hallituksen markkina-arvolle asettamien raja-arvojen, 200 miljoonaa euroa, 300 miljoonaa euroa, 400 miljoonaa euroa ja 500 miljoonaa euroa, ylittämisestä ja ylläpitämisestä. Toimitusjohtajalle maksettavan bruttomääräisen palkkion arvo vastaa enintään 550 000 Lamorin osaketta sisältäen myös käteisosuuden.

Mahdolliset palkkiot maksetaan kahdessa tai useammassa erässä tilikausien 2024–2029 aikana kunkin asetetun kriteerin saavuttamisen jälkeen. Kullekin saavutetulle markkina-arvorajalle kohdistettava palkkio maksetaan kahdessa osassa siten, että 50 prosenttia palkkiosta maksetaan raja-arvon saavuttamisesta ja loput 50 prosenttia maksetaan ainoastaan, jos yhtiön markkina-arvo on vaaditulla tasolla ensimmäisen erän maksuvuoden lopussa tai ohjelmaan kuuluvan myöhemmän tilikauden lopussa.

Toimitusjohtaja on velvollinen omistamaan 50 prosenttia hänelle ohjelman perusteella maksetuista palkkio-osakkeista niin kauan kuin hänen asemansa toimitusjohtajana jatkuu ja 12 kuukautta tämän jälkeen.

Porvoo, 22.9.2022

Lamor Corporation Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Mika Ståhlberg, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 50 520 3433

Hyväksytty neuvonantaja                                                                      

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 50 590 7667

Lamor lyhyesti

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Lamor tarjoaa asiakkailleen öljynkeräyksessä, jätteenkäsittelyssä ja veden puhdistuksessa käytettäviä laitteita sekä monipuolisia ympäristöratkaisuja ja -palveluita kuten öljyntorjuntaan ja öljyvahinkoihin liittyviä puhdistus- tai ennakkovarautumispalveluita, jätteiden käsittelypalveluita sekä räätälöityjä vedenpuhdistusratkaisuja. Lamor toimii yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa tarjoten laajan valikoiman asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitäviä ratkaisuja tavoitteenaan puhdistaa maailma, jonka eteen yhtiö on tehnyt töitä perustamisestaan asti. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin ylläpitämällä Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LAMOR. Lisätietoja: www.lamor.com.

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Ota yhteyttä

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.