Lamorin osavuosikatsaus 1.1.- 31.3.2023: Odotusten mukainen alku vuodelle - isot projektit etenevät suunnitellusti ja koko vuoden ohjeistus ennallaan

Lamor Corporation Oyj             Yhtiötiedote                             4.5.2023 klo 9.00

Lamorin osavuosikatsaus 1.1.- 31.3.2023: Odotusten mukainen alku vuodelle - isot projektit etenevät suunnitellusti ja koko vuoden ohjeistus ennallaan 

Tämä tiedote on tiivistelmä Lamorin osavuosikatsauksesta tammi-maaliskuulta 2023. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa sijoittajat.lamor.com.

Tammi-maaliskuu 2023 lyhyesti

  • Liikevaihto laski 47,1 % vertailukaudesta 22,8 miljoonaan euroon (43,2)
  • Liikevoitto (EBIT) oli 0,2 miljoonaa euroa (4,5)
  • Oikaistu liikevoitto (EBIT) laski 96,7 % ja oli 0,2 miljoonaa euroa (6,5) eli 0,9 % liikevaihdosta
  • Sitoutunut nettokäyttöpääoma oli kauden lopussa 47,9 miljoonaa euroa (35,6)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -8,8 miljoonaa euroa (-7,7)
  • Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli -0,02 euroa (0,07)
  • Saadut tilaukset laskivat 70,2 % ja olivat 10,8 miljoonaa euroa (36,3)
  • Tilauskanta kauden lopussa oli 188,7 miljoonaa euroa (225,8)

Toimitusjohtaja Mika Pirneskosken katsaus 

Vuodet 2021 ja 2022 ovat olleet Lamorille menestyksekkäitä. Ensin vuosi 2021 tilauskannan kasvun suhteen ja vuosi 2022 liikevaihdon ja kannattavuuden suhteen. Näihin peilaten vuoden 2023 ensimmäisen kvartaalin liikevaihto 23 miljoonaa euroa voi vaikuttaa pettymykseltä, mutta kvartaalin liikevaihto oli odotustemme mukainen. Yhtiön liiketoimintaan kuuluu epäsäännöllisesti tapahtuviin, ennakoimattomiin ympäristövahinkohankkeisiin osallistuminen. Vertailukaudelle ajoittui kaksi tällaista projektia Perussa ja Ecuadorissa ja niistä kertyi vertailukaudella yhteensä noin 29 miljoonaa euroa liikevaihtoa. Tämä huomioiden olemme edelleen merkittävällä kasvu-uralla perusliiketoimintamme liikevaihdon osalta. Ensimmäisen kvartaalin alhaisempi liikevaihto ja tehdyt kasvupanokset painoivat liikevoittoprosenttiamme, mutta odotamme tilanteen korjaantuvan loppuvuoden aikana.

Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla isot projektimme Bangladeshissa, Kuwaitissa ja Saudi-Arabiassa etenivät suunnitelmien mukaan. Bangladeshin laivojen ja laitteiden valmistustyöt ovat jatkuneet suunnitellusti ja ensimmäiset toimitukset tullaan tekemään vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Kuwaitissa saatiin valmisteluvaihe maaliin aikataulun mukaisesti ja pilaantuneen maa-aineksen kunnostustyöt käsittelylaitoksella ovat myöskin alkaneet. Pilaantuneen maa-aineksen kunnostustyöt tulevat vaikuttamaan erittäin merkittävästi projektin liikevaihtoon vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Saudi-Arabiassa ympäristövarautumisen projekti on ylläpitovaiheessa ja käyttöpääoman sitoutuminen projektiin on vähentynyt toivotulla tavalla.

Muovin kemiallisen kierrätyksen projektimme Porvoon Kilpilahdessa etenee suunnitelmien mukaan. Teknologiakumppanien valinta ja muut kaupalliset neuvottelut ovat edenneet hyvin ja tavoitteenamme on aloittaa laitoksen rakennustyöt ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Ensimmäisen sijoituksen yhteydessä Lamorin omistusosuus yhtiöstä kasvoi hieman ja tällä hetkellä Lamor omistaa 55 % Lamor Resiclo Oy:stä, joka on vastuussa laitoksen rakentamisesta ja operoinnista.

Päivitetyn strategian kulmakivet 

Marraskuussa 2022 päivitetty strategiamme tähtää pitkäjänteiseen kasvuun sekä johtavaan asemaan valituilla markkina-alueilla ja valituissa ympäristöpalveluratkaisuissa. Lamor on tunnistanut merkittävää kasvupotentiaalia kaikilla markkina-alueillaan mutta keskittyy strategiakaudella 2023–2025 kasvun ja vakiintuneen aseman saavuttamiseen erityisesti Lähi-idässä ja Etelä-Amerikassa. Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme ensisijainen kumppani heidän ympäristöhaasteidensa ratkaisemisessa.

Konkreettisemmalla tasolla tähtäämme positiivisen nettovaikutuksen aikaansaavan liiketoiminnan aloittamiseen kolmessa maassa strategiakauden loppuun mennessä. Lisäksi tähtäämme viiden merkittävän projektin voittamiseen maailmanlaajuisten ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi. Uusien liiketoimintojen osalta tähtäämme myöskin 100 000 tonnin projektiportfolion rakentamiseen globaalin muovinkierrätyshaasteen ratkaisemiseksi strategiakauden loppuun mennessä.

Kaikissa näissä strategisissa hankkeissa on nähtävissä positiivista edistymää. Tällä hetkellä on ulkona merkittäviä kilpailutuksia Lähi-Idässä ja Etelä-Amerikassa, joiden voittaminen mahdollistaisi merkittävän kontribuution kahden strategisen tavoitteen saavuttamiseen. Strategiamme mukaisesti olemme lisäksi edistäneet vakiintuneen markkina-aseman saavuttamista Saudi-Arabiassa ja Kuwaitissa ja tunnistaneet uusia potentiaalisia liiketoimintamaita niin Lähi-idässä kuin Etelä-Amerikassakin.

Jotta strategiamme toimii, meidän täytyy jatkaa työtä Lamorin ainutlaatuisen paikallisesti ja maailmanlaajuisesti toimivan kumppaniverkostomallin mukaisesti. Lisäksi yhteistyö markkina-alueorganisaation ja globaalin organisaation välillä on ensiarvoisen tärkeää. Verkoston ja sisäisen yhteistyön avulla tuomme asiakkaalle parhaan osaamisen ja teknologiat. Paikallisten kumppanien kanssa toimiminen puolestaan mahdollistaa tehokkaan skaalautumisen ja yhteensopivuuden paikallisten käytäntöjen kanssa. Tämän toimintatavan avulla meidän on mahdollista saavuttaa onnistunut siirtymä projektitoimituksista jatkuviin paikallisiin liiketoimintoihin ja tuottaa arvokasta lisäarvoa asiakkaalle ja kumppaniverkostolle.

Katse tiukasti pallossa 

Pidämme vuoden 2023 ohjeistuksen ennallaan. Meillä on tällä hetkellä kasassa vuodelle 2023 ajoittuvaa tilauskantaa ja liikevaihtoa yhteensä noin 96 miljoonaa euroa. Lisäksi meillä on myyntiputkessa riittävästi projekteja, joiden avulla uskomme pystyvämme kuromaan tuon eron umpeen loppuvuoden aikana.

Organisaation kehittämistoimenpiteet tulevat jatkumaan koko vuoden ajan, mutta tärkein tehtävä Lamorin johtoryhmälle on saavuttaa ensimmäiset merkittävät voitot strategisten tavoitteidemme saavuttamisessa. Tunnistamiemme kaupallisten mahdollisuuksien sekä meneillään ja odotettavissa olevien tarjouspyyntöjen määrä on suurempi kuin koskaan aikaisemmin yhtiön historiassa ja ratkaisevaa on, miten menestymme näissä kilpailutuksissa.

Tunnusluvut

Tuhatta euroa  
(ellei mainittu toisin)

Q1 2023

Q1 2022

Muutos %

1–12/2022

Liikevaihto

22 847

43 211

-47,1 %

127 656

Käyttökate (EBITDA)

1 845

5 948

-69,0 %

16 659

EBITDA %

8,1 %

13,8 %

13,1 %

Oikaistu EBITDA

1 845

7 906

-76,7 %

19 006

Oikaistu EBITDA %

8,1 %

18,3 %

14,9 %

Liikevoitto /-tappio (EBIT)

153

4 463

-96,6 %

10 018

Liikevoitto /-tappio (EBIT) %

0,7 %

10,3 %

7,8 %

Oikaistu liikevoitto /-tappio (EBIT)

212

6 478

-96,7 %

12 608

Oikaistu liikevoitto /-tappio (EBIT) %

0,9 %

15,0 %

9,9 %

Tilikauden tulos

-489

2 043

-123,9 %

3 535

Tulos/osake (EPS),  
laimentamaton, euroa

-0,02

0,07

-128,2 %

0,13

Tulos/osake (EPS),  
laimennettu, euroa

-0,02

0,07

-127,6 %

0,13

Oman pääoman tuotto (ROE) %

-0,8 %

3,3 %

5,8 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %

0,2 %

5,3 %

12,0 %

Omavaraisuusaste %

46,6 %

50,4 %

53,0 %

Nettovelkaantumisaste %

38,5 %

15,5 %

23,2 %

Nettokäyttöpääoma

47 867

35 611

34,4 %

41 490

Saadut tilaukset

10 829

36 293

-70,2 %

87 368

Tilauskanta

188 685

225 838

-16,5 %

203 069

Henkilökunta tilikauden lopussa

550

1 177

-53,3 %

508

Henkilökunta keskimäärin  
tilikauden aikana

549

968

-43,3 %

604

Ohjeistus vuodelle 2023

Lamor arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan välillä 120–135 miljoonaa euroa ja koko vuoden 2023 oikaistun liikevoittoprosentin olevan välillä 8–11 %.

Lamorilla on vahva tilauskanta vuodelle 2023. Merkittävä osa liikevaihdosta syntyy suurten palveluhankkeiden toimituksista, joten mahdolliset merkittävät muutokset hankkeiden etenemisessä vaikuttaisivat vuoden 2023 liikevaihtoon ja tulokseen.

Lamor on mukana useaan suureen tarjouskilpailuun liittyvissä keskusteluissa ja odottaa tarjouskilpailujen aukeamista ja niihin liittyviä päätöksiä vuoden 2023 aikana. Tarjouskilpailujen ajoittuminen ja niissä menestyminen vaikuttavat koko vuoden 2023 liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Lamor on rekrytoinut merkittävän määrän uusia osaajia vuonna 2022. Tämä tukee pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamista, mutta kasvattaa kiinteiden kulujen suhteellista osuutta vuonna 2023.

Lamor seuraa tarkasti geopoliittisen ympäristön muutoksia toimintamaissaan. Näillä saattaa olla joko negatiivinen tai positiivinen vaikutus Lamorin liiketoimintaan esimerkiksi hankkeiden aikataulu- ja kustannusmuutosten muodossa.

Webcast-lähetys osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle

Englanninkielinen webcast-lähetys osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 4.5.2023 klo 10.00. Vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Mika Pirneskoski ja talousjohtaja Timo Koponen. Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä sekä suomeksi että englanniksi chatin kautta. Lähetystä voi seurata suorana verkossa osoitteessa lamor.videosync.fi/q1-2023-result.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa sijoittajat.lamor.com/raportit-ja-esitykset.

Lisätietoja

Mika Pirneskoski, toimitusjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 757 2151

Timo Koponen, talousjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 749 2986

Hyväksytty neuvonantaja

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 50 590 7667

Lamor lyhyesti

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Lamor tarjoaa asiakkailleen öljynkeräyksessä, jätteenkäsittelyssä ja veden puhdistuksessa käytettäviä laitteita sekä monipuolisia ympäristöratkaisuja ja -palveluita kuten öljyntorjuntaan ja öljyvahinkoihin liittyviä puhdistus- tai ennakkovarautumispalveluita, jätteiden käsittelypalveluita sekä räätälöityjä vedenpuhdistusratkaisuja. Lamor toimii yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa tarjoten laajan valikoiman asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitäviä ratkaisuja tavoitteenaan puhdistaa maailma, jonka eteen yhtiö on tehnyt töitä perustamisestaan asti. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin ylläpitämällä Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LAMOR. Lisätietoja: www.lamor.com.

Liitteet

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Ota yhteyttä

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.