Lamorin puolivuosikatsaus 1.1.- 30.6.2023: Suuret projektit tukivat toisen vuosineljänneksen hyvää tulosta

Lamor Corporation Oyj                 Yhtiötiedote                                       25.7.2023 klo 9.00

Lamorin puolivuosikatsaus 1.1.- 30.6.2023: Suuret projektit tukivat toisen vuosineljänneksen hyvää tulosta  

Tämä tiedote on tiivistelmä Lamorin puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuulta 2023. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lamor.com/fi/sijoittajat.

Huhti–kesäkuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto nousi 52,1 % vertailukaudesta 33,8 miljoonaan euroon (22,2)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 3,7 miljoonaa euroa (1,7)
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) nousi 108,5 % ja oli 3,7 miljoonaa euroa (1,8) eli 11,0 % liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1,1 miljoonaa euroa (6,4)
 • Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,09 euroa (0,01)
 • Saadut tilaukset nousivat 31,3 % ja olivat 9,6 miljoonaa euroa (7,3)

Tammi–kesäkuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 13,4 % vertailukaudesta 56,7 miljoonaan euroon (65,4)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 3,8 miljoonaa euroa (6,2)
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) laski 52,4 % ja oli 3,9 miljoonaa euroa (8,3) eli 6,9 % liikevaihdosta
 • Sitoutunut nettokäyttöpääoma oli kauden lopussa 51,0 miljoonaa euroa (28,8)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -7,7 miljoonaa euroa (-1,4)
 • Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,07 euroa (0,08)
 • Saadut tilaukset laskivat 53,1 % ja olivat 20,4 miljoonaa euroa (43,6)
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 163,0 miljoonaa euroa (220,2)

Toimitusjohtaja Mika Pirneskosken katsaus  

Vuoden 2023 toisen neljänneksen aikana palasimme jälleen kasvupolulle. Toisen kvartaalin liikevaihto kasvoi noin 52 % vertailukauteen verrattuna ja oli noin 34 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti Kuwaitin projektin kunnostustöiden aloittaminen sekä Bangladeshin projektin hyvä eteneminen.

Ensimmäisen kuuden kuukauden liikevaihto päätyi noin 57 miljoonaan euroon laskien noin 13 % vertailukaudesta. Liiketoimintaamme kuuluu epäsäännöllisesti tapahtuviin, ennakoimattomiin ympäristövahinkohankkeisiin osallistuminen ja vertailukauden ensimmäiselle vuosipuoliskolle ajoittui kaksi tällaista projektia. Jos kyseiset projektit jätetään huomioimatta, olemme myös ensimmäisen vuosipuoliskon aikana jatkaneet kasvuamme. Ensimmäisen kvartaalin alhaisempi liikevaihto ja tehdyt kasvupanokset painoivat liikevoittoprosenttiamme, mutta kannattavuus lähti nousuun odotetusti toisella vuosineljänneksellä. Odotamme positiivisen kehityksen jatkuvan erityisesti kannattavuuden osalta myös loppuvuonna.

Suuret hankkeet etenivät hyvin

Kuwaitin maanpuhdistushankkeemme etenivät toisen vuosineljänneksen aikana suotuisasti. Saimme siirrettyä ennakoitua suuremman määrän pilaantunutta maata käsittelylaitokseemme ja maa-aineksen puhdistamiseen käytettävä biologisen puhdistuksen prosessi toimi jopa ennakoitua tehokkaammin. Tämä kasvatti myös toisen vuosineljänneksen liikevaihtoamme. Sitoutuneen projektitiimimme erinomainen suoriutuminen on mahdollistanut projektien onnistuneen etenemisen ja odotamme projektien etenevän hyvin myös jatkossa.

Emme voittaneet Kuwaitin maanpuhdistushankkeen (SKETR) toisen vaiheen kilpailutuksesta projekteja tiukan hintakilpailun takia, mutta hyvä suoriutumisemme ensimmäisessä vaiheessa kasvattaa mahdollisuuksiamme osallistua toisen vaiheen maanpuhdistushankkeisiin alihankintaroolissa.

Bangladeshin projekti on edennyt vaiheeseen, jossa asiakas on katselmoinut projektiin liittyviä osakokonaisuuksia ja projekti etenee suunnitellusti sekä laitetoimitusten että laivojen osalta.

Saudi-Arabiassa ympäristövarautumisen projekti on ylläpitovaiheessa ja käyttöpääoman sitoutuminen projektiin on vähentynyt suunnitelmien mukaisesti edelleen.

Muovin kemiallinen kierrätys Lamorin tulevan kasvun mahdollistajana

Muovin kemiallisen kierrätyksen hankkeemme Porvoon Kilpilahdessa Resiclo Oy:n kanssa etenee suunnitellusti. Suunnitteluvaihe on loppusuoralla ja kesäkuussa saimme myös rakennusluvan laitokselle. Aloitamme laitoksen varsinaiset rakennustyöt elokuussa ja arvioimme ensimmäisen vaiheen käyttöönoton ajoittuvan noin vuoden 2024 puoliväliin. Toisen vuosineljänneksen aikana julkaisimme uutisen Ilmastorahaston myöntämästä pääomalainasta, jonka myötä projektin ensimmäisen vaiheen rahoitus on turvattu. Heinäkuussa toteuttamamme oman pääoman ehtoisen rahoituksen myötä Lamorin omistusosuus hankeyhtiöstä nousee 70 %:iin.

Ensimmäisessä vaiheessa tarkoituksenamme on rakentaa 10 000 tonnin muovin kemiallisen kierrätyksen kapasiteetti Kilpilahteen, mutta keskipitkän aikavälin tavoitteenamme on rakentaa 40 000 tonnin muovin kemiallisen kierrätyksen kapasiteetti Suomeen. Suomen konseptilaitoksen ja kansainvälisen verkostomme avulla pyrimme rakentamaan vastaavia laitoksia vahvoille markkina-alueillemme. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on 200 000 tonnin muovin kemiallisen kierrätyksen kapasiteetin rakentaminen vuoteen 2030 mennessä.

Petrokemian teollisuudelta edellytetään kierrätettävän raaka-aineen käytön lisäämistä osana toimialan ilmastonmuutoksen vastaisia toimia. Muovin kemiallisen kierrätyksen avulla neitseellisen raakaöljyn tarve muoviteollisuudessa vähenee. Lamor haluaa olla mukana ratkomassa tätä merkittävää ongelmaa.

Uusien projektien voittaminen avainasemassa loppuvuonna

Vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli odotetusti vahva ja myös kannattavuus parani ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Pidämme aiemmin julkistamamme ohjeistuksen vuodelle 2023 ennallaan. Heikoista talousnäkymistä ja korkeasta inflaatiosta aiheutuvat epävarmuudet liiketoimintaympäristössämme voivat kuitenkin vaikuttaa myös Lamorin näkymiin.

Kilpailutusten aikataulut ovat viivästyneet ja tästä johtuen uusien tilausten määrä ensimmäisellä vuosipuoliskolla ei ole odotustemme mukainen. Tunnistettujen kaupallisten mahdollisuuksien ja meneillään olevien tarjousprosessien määrä on kuitenkin erittäin suuri ja odotamme pääsevämme julkistamaan uusia projekteja loppuvuoden aikana edellyttäen, että tarjousprosessit etenevät toivotulla tavalla.

Tunnusluvut

Tuhatta euroa
(ellei mainittu toisin)

Q2 2023

Q2 2022

Muutos %

1-6/2023

1-6/2022

Muutos %

1–12/2022

Liikevaihto

33 812

22 229

52,1 %

56 659

65 440

-13,4 %

127 656

Käyttökate (EBITDA)

5 349

3 540

51,1 %

7 194

9 488

-24,2 %

16 659

EBITDA %

15,8 %

15,9 %

12,7 %

14,5 %

13,1 %

Oikaistu EBITDA

5 349

3 540

51,1 %

7 194

11 446

-37,1 %

19 006

Oikaistu EBITDA %

15,8 %

15,9 %

12,7 %

17,5 %

14,9 %

Liikevoitto /-tappio (EBIT)

3 664

1 725

112,4 %

3 817

6 188

-38,3 %

10 018

Liikevoitto /-tappio (EBIT) %

10,8 %

7,8 %

6,7 %

9,5 %

7,8 %

Oikaistu liikevoitto /-tappio (EBIT)

3 723

1 785

108,5 %

3 935

8 263

-52,4 %

12 608

Oikaistu liikevoitto /-tappio (EBIT) %

11,0 %

8,0 %

6,9 %

12,6 %

9,9 %

Tilikauden tulos

2 404

439

447,8 %

1 916

2 482

-22,8 %

3 535

Tulos/osake (EPS),
laimentamaton, euroa

0,09

0,01

519,7 %

0,07

0,08

-15,2 %

0,13

Tulos/osake (EPS),
laimennettu, euroa

0,09

0,01

504,2 %

0,07

0,08

-17,1 %

0,13

Oman pääoman tuotto (ROE) %

3,8 %

0,7 %

3,0 %

3,9 %

5,8 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %

3,9 %

2,0 %

4,4 %

7,3 %

12,0 %

Omavaraisuusaste %

47,5 %

52,1 %

47,5 %

52,1 %

53,0 %

Nettovelkaantumisaste %

36,1 %

10,3 %

36,1 %

10,3 %

23,2 %

Nettokäyttöpääoma

51 024

28 828

77,0 %

51 024

28 828

77,0 %

41 490

Saadut tilaukset

9 619

7 328

31,3 %

20 448

43 621

-53,1 %

87 368

Tilauskanta

163 034

220 191

-26,0 %

163 034

220 191

-26,0 %

203 069

Henkilökunta tilikauden lopussa

676

438

54,3 %

676

438

54,3 %

508

Henkilökunta keskimäärin
tilikauden aikana

658

467

40,9 %

604

718

-15,9 %

604

Ohjeistus vuodelle 2023

Lamorin 28.2.2023 antaman ohjeistuksen mukaisesti Lamor arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan välillä 120–135 miljoonaa euroa ja koko vuoden 2023 oikaistun liikevoittoprosentin olevan välillä 8–11 %.

Lamorilla on vahva tilauskanta vuodelle 2023. Merkittävä osa liikevaihdosta syntyy suurten palveluhankkeiden toimituksista, joten mahdolliset merkittävät muutokset hankkeiden etenemisessä vaikuttaisivat vuoden 2023 liikevaihtoon ja tulokseen.

Lamor on mukana useaan suureen tarjouskilpailuun liittyvissä keskusteluissa ja odottaa tarjouskilpailujen aukeamista ja niihin liittyviä päätöksiä vuoden 2023 aikana. Tarjouskilpailujen ajoittuminen ja niissä menestyminen vaikuttavat koko vuoden 2023 liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Lamor on rekrytoinut merkittävän määrän uusia osaajia vuonna 2022. Tämä tukee pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamista, mutta kasvattaa kiinteiden kulujen suhteellista osuutta vuonna 2023.

Lamor seuraa tarkasti geopoliittisen ympäristön muutoksia toimintamaissaan. Näillä saattaa olla joko negatiivinen tai positiivinen vaikutus Lamorin liiketoimintaan esimerkiksi hankkeiden aikataulu- ja kustannusmuutosten muodossa.

Webcast-lähetys osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle

Englanninkielinen webcast-lähetys ensimmäisen puolivuotiskauden tuloksesta osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 25.7.2023 klo 10.00. Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä sekä suomeksi että englanniksi chatin kautta. Lähetystä voi seurata suorana verkossa osoitteessa lamor.videosync.fi/q2-2023-results.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa lamor.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset.

Lisätietoja

Mika Pirneskoski, toimitusjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 757 2151

Timo Koponen, talousjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 749 2986

Hyväksytty neuvonantaja

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Lamor lyhyesti

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Lamor tarjoaa asiakkailleen monipuolisia ympäristönsuojelun ja materiaalikierrätyksen ratkaisuja ja -palveluita kuten öljyntorjuntaan ja ympäristövahinkoihin liittyviä puhdistus- tai ennakkovarautumispalveluita, jätteiden käsittelypalveluita, muovinkierrätystä sekä räätälöityjä maaperän ja veden puhdistusratkaisuja. Lamor toimii yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa tarjoten laajan valikoiman asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitäviä ratkaisuja tavoitteenaan puhdistaa maailma, jonka eteen yhtiö on tehnyt töitä perustamisestaan asti. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin ylläpitämällä Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LAMOR. Lisätietoja: www.lamor.com.

Liitteet

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Ota yhteyttä

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.