Lamorin tilinpäätöstiedote 2023: Suuret projektit etenivät hyvin, geopoliittinen tilanne hidasti tilauskertymää

Results 2024 image

Lamor Corporation Oyj                                         Pörssitiedote                      16.2.2024 klo 9:00

Lamorin tilinpäätöstiedote 2023: Suuret projektit etenivät hyvin, geopoliittinen tilanne hidasti tilauskertymää

Loka–joulukuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto nousi 24,3 % vertailukaudesta 34,8 miljoonaan euroon (28,0)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 3,0 miljoonaa euroa (0,8)
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 4,0 miljoonaa euroa (1,2) eli 11,6 % liikevaihdosta (4,5 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 2,3 miljoonaa euroa (0,7)
 • Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,01 euroa (-0,03)
 • Saadut tilaukset laskivat 12,4 % ja olivat 10,0 miljoonaa euroa (11,4)
 • Arvonalentumiset Kazakstanin liiketoiminnasta olivat 0,8 miljoonaa euroa

Tammi–joulukuu 2023 lyhyesti 

 • Liikevaihto laski 4,0 % vertailukaudesta 122,5 miljoonaan euroon (127,7)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 8,4 miljoonaa euroa (10,0)
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) laski 13,2 % ja oli 10,9 miljoonaa euroa (12,6) eli 8,9 % liikevaihdosta
 • Sitoutunut nettokäyttöpääoma oli kauden lopussa 62,2 miljoonaa euroa (41,5)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -12,7 miljoonaa euroa (-6,5)
 • Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,09 euroa (0,13)
 • Saadut tilaukset laskivat 49,7 % ja olivat 44,0 miljoonaa euroa (87,4)
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 124,2 miljoonaa euroa (203,1)
 • Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2023

Toimitusjohtaja Johan Grönin katsaus

Lamorin vuosi 2023 sisälsi sekä suuria onnistumisia että tunnistettuja parannuskohteita. Onnistuimme hienosti suurten projektiemme toimituksissa. Maanpuhdistushankkeemme Kuwaitissa, öljyntorjunnan valmiuspalveluprojektimme Saudi-Arabiassa ja jätteenkäsittely- ja öljyntorjunnan laitetoimitusprojektimme Bangladeshissa etenivät suunnitellusti tai jopa suunniteltua paremmin. Toisaalta asiakkaiden tarjousprosessien käynnistyminen ja käynnissä oleviin tarjouksiin liittyvä päätöksenteko viivästyivät merkittävästi emmekä voittaneet suuria kilpailutuksia vuoden aikana. Tämä vaikutti vuoden 2023 uusien tilausten määrään, tilikauden liikevaihtoon, ja tuloksen kehittymiseen.

Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 123 miljoonaa euroa ja se laski 4,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Oikaistu liikevoittomme vuonna 2023 oli noin 10,9 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoittoprosenttimme oli 8,9 prosenttia liikevaihdosta. Oikaistu liikevoittoprosenttimme laski viime vuoteen verrattuna noin 1,0 prosenttiyksikköä. Panostuksemme tulevaan kasvuun muun muassa rekrytointien muodossa heikensi odotetusti kannattavuuttamme. Vaikka tuloksemme oli ohjeistuksen mukainen, tilauskanta ei kehittynyt toivomallamme tavalla. Uusien tilausten määrä vuonna 2023 oli 44 miljoonaa euroa, mikä oli 49,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022. Merkittävimmät uudet tilaukset vuonna 2023 liittyivät pääosin laitetoimitusprojekteihin.

Geopoliittisen tilanteen ja ympäristötietoisuuden lisääntymisen vaikutukset 

Geopoliittinen tilanne oli vuonna 2023 haastava. Useissa Etelä-Amerikan maissa on ollut konflikteja poliittisen epävakauden vuoksi. Tämä on aiheuttanut kilpailutusten ja hankepäätösten lykkääntymistä alueella. Lähi-idässä ja erityisesti Punaisenmeren alueella tilanne on kiristynyt entisestään. Tämä aiheuttaa vakavia uhkia Punaisenmeren laivaliikenteelle ja alueen turvallisuudelle. Lisäksi Venäjän sota Ukrainassa jatkuu valitettavasti edelleen. Nämä konfliktit ja inhimilliset katastrofit ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat yleisiin markkinaolosuhteisiin ja myös liiketoimintaamme monin tavoin. Yleisen turvallisuustilanteen heikkenemisen lisäksi ne nostavat merkittävästi myös öljyvahinkojen riskiä esimerkiksi Punaisella merellä, Arabianmerellä, Persianlahdella ja Itämerellä.

Vaikka tilanne on ollut menneenä vuotena monella tavalla haastava, ympäristötietoisuus ja kiristyvä regulaatio korostavat kuitenkin sitä, että ympäristöongelmien ratkomiseen on tartuttava tilanteesta huolimatta määrätietoisesti. Tämä muutos tukee omaa pitkän aikavälin kasvuamme, joka perustuu ympäristönsuojelun, maanpuhdistuksen ja muovin kemiallisen kierrätyksen palvelujen kysynnän vahvaan kasvuun, mutta voi samaan aikaan vaikuttaa liiketoimintaamme hankkeiden aikataulu- ja kustannusmuutosten muodossa.

Onnistuneesti totutettujen suurten hankkeiden tärkeä merkitys tulevalle kasvullemme 

Lamor pyrkii aina löytämään asiakkaan ympäristöongelmaan parhaan mahdollisen ratkaisun niin kestävyyden kuin kustannustehokkuudenkin kannalta. Vuonna 2023 toimittamamme suuret projektit ovat tästä hyviä esimerkkejä. Onnistuneet suuret hankkeet toimivat tärkeinä referensseinä tulevalla kasvupolullamme ja tukevat meitä meneillään olevissa kilpailutuksissa ja tiedossa olevissa kaupallisissa mahdollisuuksissa. Tarjouskilpailujen ajoittuminen ja niissä menestyminen vaikuttavat paitsi vuoden 2024 myös sen jälkeiseen liikevaihtoomme ja kannattavuuteemme.

Maaperän puhdistuksessa paras ratkaisu on aina tapauskohtainen, koska jokainen lähtöaines, ympäristö ja ilmasto ovat aina erilaisia. Kuwaitin ääriolosuhteisiin kehittämämme ratkaisu osoittautui ennakoituakin tehokkaammaksi. Kyseessä on ainutlaatuinen yhdistelmä biologista ja mekaanista työstämistä, joiden avulla öljyinen maa-aines saadaan puhdistettua. Lisäksi pääsimme aloittamaan joulukuussa toisen käsittelymenetelmämme eli maanpesulaitostemme käyttöönottovaiheen. Tätä menetelmää käytetään saastuneemman maa-aineksen puhdistamiseen.

Punaisenmeren ympäristönsuojeluhankkeessa olemme palvelusopimuksemme mukaisesti vahvistaneet öljyntorjuntavalmiuksia Saudi-Arabian rannikkoalueilla. Jatkoimme valmiustason ylläpitoa huolehtimalla torjunta-alusten ja lentokaluston toimintakyvystä sekä torjuntalaitteiden toimintavalmiudesta. Lisäksi koulutimme yli 2000 paikalliselle osaajalle öljyntorjuntavalmiuksia mahdollisten ympäristövahinkojen varalle. Sopimuksemme päättyy vuoden 2024 puolivälissä, ja sen mahdollinen jatko on vielä avoin.

Bangladeshin projektiemme, joiden tavoitteena on öljyntorjuntavalmiuden ja jätteenkäsittelykyvykkyyden kasvattaminen Monglan satamassa, ovat edenneet odotusten mukaisesti. Kokonaisuuteen kuuluva jätteen vastaanottolaitos, jossa käsitellään ja prosessoidaan erilaisia aluksista peräisin olevia jätteitä, on uudenlainen referenssi Lamorille.

Muovin kemiallisen kierrätyksen hankkeemme on tärkeässä vaiheessa, kun testasimme erityisesti vuoden viimeisen neljänneksen aikana prosessin toimivuutta, suunnittelimme sen optimointia ja aloitimme myös varsinaisen testilaitoksemme rakentamisen Porvoon Kilpilahteen. Suunnitelman mukaisesti kierrätysöljyn tuotanto ja tuotannon optimointi on tarkoitus aloittaa laitoksella vuoden 2024 jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana.  Näiden vaiheiden kesto vaikuttaa erityisesti vuoden 2024 tulokseemme.

Turvallisuus on Lamorille erittäin tärkeä osa hankkeiden toteutusta. Hankkeiden kokoluokan kasvusta huolimatta saavutimme katkeamattoman 3 miljoonan turvallisen työtunnin rajan tammikuussa 2024, eli operaatioidemme yhteydessä ei ole raportoitu yhtään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa helmikuun 2023 jälkeen.

Kohti seuraavaa kasvuloikkaa 

Vuonna 2023 toteutimme merkittäviä pitkän aikavälin kasvuamme tukevaa pääomamarkkinatransaktioita. Elokuussa laskimme liikkeeseen 25 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan ja marraskuussa siirryimme Helsingin pörssin päälistalle. Molemmat transaktiot ovat meille tärkeitä askeleita, jotka tukevat meitä kasvupolulla, jota tavoittelemme strategiakaudellamme.

Nopea muutos perheyrityksestä pörssin päälistayhtiöksi, merkittävä kasvu ja laajentuminen uusille markkinoille ja toiminta-alueille on asettanut meidät uudenlaiseen tilanteeseen. Henkilöstömme on kasvanut voimakkaasti vuoden 2023 aikana ja seuraavan kasvuloikan ottaminen a vaatii meiltä uudenlaista johtamista, organisoitumista ja mittaamista. Tavoitteeseen päästäksemme päätimme täydentää helmikuussa 2024 johtoryhmäämme sekä selkiyttää niin johtoryhmän kuin muunkin organisaation toimintamalleja ja vastuita. Uudistusten vaikutusten näkyminen voi viedä aikaa, ja tulemme tarkastelemaan strategiaamme ja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitamme vuoden 2024 aikana.

Haluan kiittää lämpimästi Lamorin henkilöstöä, yhteistyökumppaneita, sidosryhmiä ja osakkeenomistajia kuluneesta vuodesta 2023. Kasvustrategiamme onnistuminen edellyttää meiltä kaikilta paljon töitä sekä kysynnän ja tilauskannan suotuisaa kehitystä, mutta luotan osaavaan, sitoutuneeseen tiimiimme ja hyviin referensseihimme ja katson toiveikkaana tulevaisuuteen. Maailma tarvitsee vastuullisia ratkaisuja ympäristönsuojeluun, maanpuhdistukseen ja materiaalikierrätykseen ja me olemme ratkomassa asiakkaidemme kanssa näitä ympäristömme kannalta kriittisiä kysymyksiä.

Tunnusluvut   

Tuhatta euroa  
(ellei mainittu toisin)

Q4 2023

Q4 2022

Muutos %

1-12/2023

1-12/2022

Muutos %

Liikevaihto

34 775

27 976

24,3 %

122 520

127 656

-4,0 %

Käyttökate (EBITDA)

5 710

2 262

152,4 %

16 182

16 659

-2,9 %

EBITDA %

16,4 %

8,1 %

13,2 %

13,1 %

Oikaistu EBITDA

6 645

2 651

150,7 %

18 464

19 006

-2,9 %

Oikaistu EBITDA %

19,1 %

9,5 %

15,1 %

14,9 %

Liikevoitto /-tappio (EBIT)

3 039

795

282,3 %

8 426

10 018

-15,9 %

Liikevoitto /-tappio (EBIT) %

8,7 %

2,8 %

6,9 %

7,8 %

Oikaistu liikevoitto /-tappio (EBIT)

4 033

1 246

223,8 %

10 943

12 608

-13,2 %

Oikaistu liikevoitto /-tappio (EBIT) %

11,6 %

4,5 %

8,9 %

9,9 %

Tilikauden tulos

382

-868

2 679

3 535

-24,2 %

Tulos/osake (EPS),  
laimentamaton, euroa

0,01

-0,03

0,09

0,13

-27,0 %

Tulos/osake (EPS),  
laimennettu, euroa

0,01

-0,03

0,09

0,13

-28,0 %

Oman pääoman tuotto (ROE) %

0,6 %

-1,4 %

4,3 %

5,8 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %

2,8 %

0,9 %

8,7 %

12,0 %

Omavaraisuusaste %

40,0 %

53,0 %

40,0 %

53,0 %

Nettovelkaantumisaste %

60,7 %

23,2 %

60,7 %

23,2 %

Nettokäyttöpääoma

62 245

41 490

50,0 %

62 245

41 490

50,0 %

Saadut tilaukset

9 970

11 383

-12,4 %

43 950

87 368

-49,7 %

Tilauskanta

124 192

203 069

-38,8 %

124 192

203 069

-38,8 %

Henkilökunta tilikauden lopussa

840

508

65,4 %

840

508

65,4 %

Henkilökunta keskimäärin  
tilikauden aikana

743

504

47,4 %

658

604

8,9 %

 Ohjeistus vuodelle 2024

Lamor arvioi tilikauden 2024 liikevaihdon olevan vähintään vuoden 2023 tasolla (2023: 122,5 miljoonaa euroa). Lamor ei anna kannattavuutta koskevaa ohjeistusta muun muassa epävarmasta markkinatilanteesta ja suurten tarjouskilpailujen aikataulun liittyvästä epävarmuudesta johtuen.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Tilikauden päättyessä 31.12.2023 emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 26 397 933,18 euroa, josta tilikauden tappio oli –7 250 634,80 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden 2023 tulos jätetään edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille.

Webcast-lähetys osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle

Englanninkielinen webcast-lähetys tilikauden 2023 tuloksesta osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 16.2.2024 klo 10.00. Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä sekä suomeksi että englanniksi chatin kautta. Lähetystä voi seurata suorana verkossa osoitteessa lamor.videosync.fi/q4-2023/register.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa lamor.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset.

Lisätietoja

Johan Grön, toimitusjohtaja, Lamor Corporation Oyj
puh. +358 40 5464186, johan.gron@lamor.com

Timo Koponen, talousjohtaja, Lamor Corporation Oyj
puh. +358 40 749 2986, timo.koponen@lamor.com

Lamor lyhyesti

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Olemme neljän vuosikymmenen ajan työskennelleet puhdistaaksemme ja estääksemme ympäristövahinkoja maalla ja merellä.

Ympäristönsuojelua, maan ennallistamista ja materiaalinkierrätystä: Innovatiiviset teknologiamme, palvelumme ja räätälöitävät ratkaisumme – öljyntorjunnasta jätteen- ja vedenkäsittelyyn, maanpuhdistuksesta muovinkierrätykseen – hyödyttävät asiakkaita ja ympäristöjä joka puolella maailmaa.

Pystymme isoihin ja nopeisiin operaatioihin toimimalla verkottuneessa ekosysteemissä paikallisten kumppaneidemme kanssa, omien asiantuntijoidemme johdolla. Meillä on yli 600 työntekijää yli 20 maassa. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 123 miljoonaa euroa. Lamorin osake (LAMOR) on listattu Nasdaq Helsinki -markkinapaikalla. Lisätietoja: www.lamor.com.

Liitteet

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Ota yhteyttä

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.