Lamor Corporation Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Lamor Corporation Oyj                            Pörssitiedote                        26.3.2024 klo 15.00

Lamor Corporation Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Lamor Corporation Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lamor Corporation Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 26.3.2024 osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti Yhtiön vuoden 2023 tilinpäätöksen.

Päätös taseen osoittaman voiton käyttämisestä

Yhtiökokous päätti siirtää tilikauden tappion edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille ja päätti olla jakamatta osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Vastuuvapaus

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2023.

Palkitsemisraportin hyväksyminen

Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2023. Päätös palkitsemisraportista oli neuvoa-antava.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitus koostuu viidestä (5) jäsenestä ja valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Nina Ehrnroothin, Fred Larsenin, Kaisa Lipposen, Timo Rantasen ja Mika Ståhlbergin. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan 20.000 euron vuosipalkkio, puheenjohtajalle 50.000 euron vuosipalkkio, ja mahdolliselle varapuheenjohtajalle 45.000 euron vuosipalkkio. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10.000 euron ja kullekin jäsenelle 5.000 euron kiinteä vuosipalkkio sekä palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 5.000 euron ja kullekin jäsenelle 2.500 euron kiinteä vuosipalkkio. Mikäli tarkastus- tai palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, valiokuntatyöhön liittyvää palkkiota ei makseta.

Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan erillinen kokouspalkkio määrältään 1.000 euroa kultakin kokoukselta. Valiokuntakokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota.

Hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matkakulut sekä muut mahdolliset kustannukset korvataan Yhtiön tavanomaisen käytännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Rytilahti. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio sekä ennalta sovitut matkakulut Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiökokous valitsi Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, KRT Mikko Rytilahti. Yhtiökokous päätti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan kohtuullinen palkkio sekä ennalta sovitut matkakulut Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien tai Yhtiön hallussa olevien osakkeiden antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.500.000 osaketta, mikä vastaa noin yhdeksää (9) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta Yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että Yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa Yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana Yhtiön kannustinjärjestelmää, ja että osakkeiden suuntaaminen on Yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Omien osakkeiden hankkimisvaltuus

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siten, että hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.500.000 osaketta. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, miten osakkeita hankitaan ja otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on Yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Osakkeiden tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskeva valtuutus

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla suoraan annettavien osakkeiden sekä annettavien optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävissä olevien osakkeiden yhteenlaskettu enimmäismäärä on 300.000 osaketta, mikä vastaa noin yhtä (1) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai Yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeita, optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi käyttää valtuutusta osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamiseksi osana Yhtiön johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmiä.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakkeiden, optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakkeiden, optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa lamor.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2024 viimeistään 9.4.2024. 

Lamor Corporation Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallituksen järjestäytyminen

Lamor Corporation Oyj:n uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin tiistaina 26.3.2024 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Lamor Corporation Oyj:n hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Mika Ståhlbergin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi uudelleen Fred Larsenin. Hallituksen muut jäsenet ovat Nina Ehrnrooth, Kaisa Lipponen ja Timo Rantanen.

Hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Fred Larsenia, jonka ei katsota olevan riippumaton Yhtiöstä eikä Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Larsen Family Corporation Oy:stä.

Valiokuntien kokoonpano

Hallitus valitsi valiokuntiinsa seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Timo Rantanen, Kaisa Lipponen, Mika Ståhlberg

Palkitsemisvaliokunta: puheenjohtaja Nina Ehrnrooth, Kaisa Lipponen, Timo Rantanen

Lisätietoja

Johan Grön, toimitusjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 546 4186

Lamor lyhyesti

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Olemme neljän vuosikymmenen ajan työskennelleet puhdistaaksemme ja estääksemme ympäristövahinkoja maalla ja merellä.

Ympäristönsuojelua, maan ennallistamista ja materiaalinkierrätystä: Innovatiiviset teknologiamme, palvelumme ja räätälöitävät ratkaisumme – öljyntorjunnasta jätteen- ja vedenkäsittelyyn, maanpuhdistuksesta muovinkierrätykseen – hyödyttävät asiakkaita ja ympäristöjä joka puolella maailmaa.

Pystymme isoihin ja nopeisiin operaatioihin toimimalla verkottuneessa ekosysteemissä paikallisten kumppaneidemme kanssa, omien asiantuntijoidemme johdolla. Meillä on yli 600 työntekijää yli 20 maassa. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 123 miljoonaa euroa. Lamorin osake (LAMOR) on listattu Nasdaq Helsinki -markkinapaikalla. Lisätietoja: www.lamor.com.

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Ota yhteyttä

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.