Lamor harkitsee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalle

Lamor Corporation Oyj             Lehdistötiedote            11.11.2021 klo 8.30 EET

Lamor harkitsee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalle

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Lamor Corporation Oyj ("Lamor" tai "Yhtiö"), yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista, joka tarjoaa asiantuntemusta ja ratkaisuja ympäristön ja ekosysteemien suojaamiseen, harkitsee listautumisantia sekä osakkeidensa listaamista Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalle ("Listautumisanti").

Lamor tavoittelee Listautumisannissa parempia valmiuksia toteuttaa kannattavan kasvun strategiaansa sekä taloudellista joustavuutta toimintansa kehittämiseen. Listautumisen odotetaan myös parantavan Lamorin ja sen brändin tunnettuutta asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, työntekijöiden sekä sijoittajien keskuudessa ja siten vahvistavan Yhtiön kilpailukykyä. Lisäksi listautuminen mahdollistaisi Yhtiölle pääsyn pääomamarkkinoille ja sen omistuspohjan laajenemisen sekä kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla lisäten samalla osakkeiden likviditeettiä. Lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisi Lamorille myös osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa ja henkilöstön palkitsemisessa.

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan pääosin noin 30 miljoonan euron osakeannista (nettovarat Listautumisantiin liittyvien palkkioiden ja kulujen jälkeen). Suunnitellun Listautumisannin odotetaan sisältävän henkilöstöannin Lamorin työntekijöille, johdolle ja hallituksen jäsenille tietyin rajauksin. Lamorin tarkoituksena on käyttää osakeannilla kerättävät nettovarat pääomarakenteensa vahvistamiseen. Pääomarakenteen vahvistaminen luo Lamorille paremmat edellytykset toteuttaa kasvustrategiaansa muun muassa rahoittamalla uusia laajoja projekteja, investoimalla teknologioihin ja laajentamalla maantieteellisiä verkostoja.

Danske Invest Suomi Osake -rahasto, Eläkevakuutusyhtiö Veritas, Mandatum Asset Management Oy ja tietyt SP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot (yhdessä "Ankkurisijoittajat") ovat, tietyin tavanomaisin ehdoin ja edellytyksin, sitoutuneet merkitsemään osakkeita Listautumisannissa edellyttäen, että Yhtiön osakekannan arvostus ennen Listautumisannista saatavia varoja on enintään 95 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajien sitoumukset ovat yhteensä 19,5 miljoonaa euroa.

Mika Pirneskoski, Lamorin toimitusjohtaja, kommentoi:

"Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Asiantuntemustamme ja ratkaisujamme hyödynnetään ympäristön ja ekosysteemien suojaamiseen – globaalisti, mutta paikallisesti. Globaalit ympäristöongelmat koskettavat meistä jokaista. Siksi uskomme, että ongelmat voidaan ratkaista vain yhdessä. Kumppaniverkostomme kattaa yli 100 maata – öljyntorjunnasta massiivisiin puhdistusoperaatioihin ja jätehuollosta vedenkäsittelyyn.

Missiomme "puhdistetaan maailma yhdessä" pukee sanoiksi toiminta-ajatuksemme ja yhteistyöhön perustuvan tavoitteemme tehdä maailmasta puhtaampi paikka. Visionamme on saada elinaikanamme aikaan maailma, jossa on puhtaat vedet ja maaperä. Missiomme ja visiomme kertovat myös globaalista läsnäolostamme ja sen välttämättömyydestä. Maailma ei puhdistu itsestään, mutta me voimme puhdistaa sen yhdessä.

Suunnitellulla listautumisannilla tavoittelemme parempia valmiuksia toteuttaa kannattavan kasvun strategiaamme sekä taloudellista joustavuutta toimintamme kehittämiseen."

Lamor lyhyesti

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Lamor, lyhenne sanoista Larsen Marine Oil Recovery, on vuonna 1982 Larsenin perheen Suomessa perustama perheyhtiö, joka tarjoaa asiantuntemusta ja ratkaisuja ympäristön ja ekosysteemien suojaamiseen.Maailmanlaajuisesti vahvistuva ympäristötietoisuus luo kysyntää kestäville ratkaisuille maaperän ja vesistöjen puhdistamisessa, johon Lamor pyrkii vastaamaan. Lamorin tavoitteena on maailman puhdistaminen, mikä konkretisoituu kolmessa liiketoiminta-alueessa: öljyntorjunta, jätteenkäsittely ja vedenkäsittely. Suorituskyky, innovatiiviset teknologiat ja palvelu ovat Yhtiön toiminnan kulmakiviä. Perustamisestaan lähtien Lamor on tehnyt töitä maailman puhdistamiseksi.

Toimintansa alkuvaiheessa Lamor harjoitti öljyvuotojen puhdistamiseen liittyvän kaluston myyntiä, mutta sittemmin Lamorin laajasti testatut teknologiat ja öljyntorjuntaosaaminen ovat laajentuneet öljyntorjunnan lisäksi jätteenkäsittelyyn (sisältäen maaperän kunnostus- ja puhdistusliiketoiminnan) ja vedenkäsittelyyn liittyviin räätälöityihin ympäristöratkaisuihin.

Lamorin liiketoiminta jakaantuu laiteliiketoimintaan ja palveluliiketoimintaan. Laiteliiketoiminta sisältää erilaisia öljynkeräyksessä, jätteenkäsittelyssä ja veden puhdistuksessa käytettäviä laitteita. Palveluliiketoiminnan puitteissa Lamor tarjoaa asiakkailleen monipuolisia ympäristöratkaisuja ja -palveluita, jotka käsittävät asiakkaan tarpeiden mukaan öljyntorjuntaan ja öljyvahinkoihin sekä muihin ympäristövahinkoihin liittyviä puhdistus- tai ennakkovarautumispalveluita, vaarallisten ja vaarattomien jätteiden käsittelypalveluita, räätälöityjä ja mukautettuja vedenpuhdistusratkaisuja sekä ratkaisuihin liittyviä laitetoimituksia.

Lamorin lähestymistapa ympäristöratkaisujen ja -palveluiden tarjoamisessa on "globaalisti paikallinen", mikä tarkoittaa sitä, että Lamor luottaa toiminnassaan paikallisten kumppaneiden verkostoon. Tämän johdosta Lamor pystyy tarjoamaan laajan valikoiman ratkaisuja, jotka voidaan räätälöidä jokaisen asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lamorin kumppaniverkosto koostuu yrityksistä, joilla on yhtäläinen pyrkimys puhdistaa maailma. Monipuolinen verkosto tukee Lamorin myyntiä ja asiakaspalvelua sekä nopeaa reagointia asiakkaiden tarpeisiin.

Lamor toimii yhteensä yli 100 maassa tytär- ja osakkuusyhtiöidensä sekä kumppani- ja jakeluverkostojensa kautta. Lamorilla on tytär- ja osakkuusyhtiöitä 21 maassa.

Lamorin vahvuudet

Lamorin johto uskoo, että seuraavat tekijät ovat Yhtiön keskeisiä vahvuuksia:

 • Merkittävät tulevaisuuden mahdollisuudet Yhtiön kestävää kehitystä edistäville ratkaisuille
 • Laaja tarjoama ja maailmanlaajuinen verkosto tukevat vaativien projektien toteuttamista
 • Laaja ja tyytyväinen asiakaskunta sekä pääosin julkisen sektorin asiakkaiden hankkeista koostuva tilauskanta
 • Erinomainen menestys kilpailutuksissa mahdollistaa liiketoiminnan nopean laajentamisen
 • Vahva taloudellinen profiili mahdollistaa tulevaisuuden kasvun tavoittelun

Lamorin strategia

Lamorin keskeinen tavoite on olla maailmanlaajuisesti johtava kokonaisvaltaisia ympäristöratkaisuja tuottava yritys ja toimia vahvana edelläkävijänä kestävässä kehityksessä. Yhtiön johto uskoo, että keskeisiä strategisia prioriteetteja Lamorin taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa ovat erityisesti:

 • Liiketoiminta-alueiden teknologinen ja kansainvälinen laajentaminen
 • Uusien merkittävien pitkäaikaisten palvelusopimusten voittaminen
 • Resurssien käytön optimointi
 • Operatiivisen tehokkuuden ja kannattavuuden jatkuva kehittäminen

Lamorin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Lamorin taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:

 • Kasvu: Annualisoidun liikevaihdon kasvattaminen yli 100 miljoonaan euroon niin pian kuin mahdollista ja markkinakasvua merkittävästi nopeampi vuosittainen kasvu100 miljoonan euron tason saavuttamisen jälkeen.
 • Kannattavuus: Oikaistu EBITDA % yli 16 prosenttia ja oikaistu liikevoitto (EBIT) % yli 14 prosenttia.
 • Rahoitusrakenne: Yhtiön strategiaan, tavoitteisiin ja riskiprofiiliin sopivan rahoitusrakenteen saavuttaminen vahvan taseen kautta.
 • Osinkopolitiikka: Yhtiö pyrkii jakamaan vuosittaista osinkoa, huomioiden kuitenkin liiketoiminnan kasvun Yhtiön tärkeimpänä tavoitteena.

Lamorin taloudellisia tunnuslukuja

Lamorin liikevaihto oli 45,6 miljoonaa euroa, käyttökate (EBITDA) 5,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) 2,4 miljoonaa euroa 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella. Lamorin oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 6,4 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto (EBIT) 3,4 miljoonaa euroa 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella.

Seuraavassa taulukossa esitetään Lamorin keskeisiä tunnuslukuja:

 

1.1.–30.9.

1.1.–31.12.

 

(IFRS)

Tunnusluvut

2021

2020

2020

2019

(miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu)

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)

Liikevaihto                                            

35,2

35,0

45,6(1)

48,1

Käyttökate (EBITDA)                            

4,2

5,3

5,6(1)

6,6

EBITDA %                                            

11,8

15,2

12,3

13,8

Oikaistu EBITDA                                   

4,7

5,3

6,4

6,6

Oikaistu EBITDA %                              

13,4

15,2

14,0

13,8

Liikevoitto (EBIT)                                  

1,4

3,0

2,4(1)

3,5

Liikevoitto (EBIT) %                              

4,1

8,6

5,3

7,2

Oikaistu liikevoitto (EBIT)                     

2,2

3,2

3,4

3,7

Oikaistu liikevoitto (EBIT) %                  

6,1

9,1

7,5

7,7

Tilikauden tulos                                    

0,2

1,6

0,8(1)

1,9

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa                                                    

0,65

1,00

1,75(1)

4,31

Omavaraisuusaste, %                          

37,2

41,9

46,8

47,4

Nettovelkaantumisaste, %                    

98,3

58,3

41,6

54,4

Saadut tilaukset                                    

247,0

36,0

42,6

42,0

Tilauskanta                                           

228,0

23,8

19,4

22,6

Operatiiviset nettoinvestoinnit              

-2,7

-1,6

-1,9

-2,8

Yritysjärjestelyihin liittyvät nettoinvestoinnit                                   

0,0

0,0

-0,1

0,2

Henkilökunta keskimäärin
tilikauden aikana                                   

264

453

432

332

______

(1)           Tilintarkastettu.

 

 

1.1.–31.12.

 

(FAS)

Tunnusluvut

2019

2018

(miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu)

(tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)

Liikevaihto                                            

47,6(1)

43,9(1)

Käyttökate                                            

6,3

2,7

Liikevoitto (-tappio)                               

2,6(1)

-0,5(1)

Liikevoitto %                                         

6

0

Tilikauden voitto (-tappio)                     

0,8(1)

-1,5(1)

Omavaraisuusaste                                

37 %

34 %

Oma pääoma yhteensä                        

14,5(1)

13,3(1)

______

(1)           Tilintarkastettu.

Tietoa suunnitellusta Listautumisannista

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan pääosin osakeannista, jossa Lamor laskisi liikkeeseen uusia osakkeita. Suunnitellun Listautumisannin odotetaan sisältävän henkilöstöannin Lamorin työntekijöille, johdolle ja hallituksen jäsenille tietyin rajauksin.

Suunnitellun Listautumisannin yhteydessä Yhtiön, Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten sekä suunniteltuun henkilöstöantiin osallistuvan henkilöstön odotetaan sitoutuvan tavanomaisiin osakkeiden luovutusrajoituksiin.

Ankkurisijoittajat ovat, tietyin tavanomaisin ehdoin ja edellytyksin, sitoutuneet merkitsemään osakkeita Listautumisannissa edellyttäen, että Yhtiön osakekannan arvostus ennen Listautumisannista saatavia varoja on enintään 95 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajien sitoumukset ovat yhteensä 19,5 miljoonaa euroa.

Suunnitellun Listautumisannin ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Lamor laatii suunnitellun Listautumisannin yhteydessä. Mikäli Yhtiö päättää edetä Listautumisannin kanssa, esite julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla sijoittajat.lamor.com/listautuminen.

CICERO Green on marraskuussa 2021 antamassaan raportissa todennut Lamorin täyttävän Nasdaq Green Equity Designation -statuksen edellyttämät vaatimukset. Lamor aikoo hakea Nasdaq Green Equity Designation -statusta Nasdaq Helsingiltä, mikäli Yhtiö päättää edetä Listautumisannin kanssa.

Neuvonantajat

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii suunnitellun Listautumisannin pääjärjestäjänä ("Pääjärjestäjä"). Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Lamorin oikeudellisena neuvonantajana. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana. IR Partners Oy toimii Lamorin viestinnällisenä neuvonantajana.

Lisätietoja antavat

Mika Pirneskoski, toimitusjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 757 2151
Timo Koponen, talousjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 749 2986

Tietoja Lamorista

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Lamor tarjoaa asiakkailleen öljynkeräyksessä, jätteenkäsittelyssä ja veden puhdistuksessa käytettäviä laitteita sekä monipuolisia ympäristöratkaisuja ja -palveluita kuten öljyntorjuntaan ja öljyvahinkoihin liittyviä puhdistus- tai ennakkovarautumispalveluita, jätteiden käsittelypalveluita sekä räätälöityjä vedenpuhdistusratkaisuja. Lamor toimii yhdessä paikallisten kumppaneiden verkostonsa kanssa tarjoten laajan valikoiman asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitäviä ratkaisuja tavoitteenaan puhdistaa maailma, jonka eteen Yhtiö on tehnyt töitä perustamisestaan asti. Lisätietoja: www.lamor.com

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhunkaan maahan, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Lamor Corporation Oyj:n ("Yhtiö") tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai Danske Bank A/S, Suomen sivuliike eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu "Esiteasetus" tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Suunnitellun listautumisannin ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Yhtiö laatii suunnitellun listautumisannin yhteydessä. Suomenkielinen esite julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa sijoittajat.lamor.com/listautuminen.

Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan esitteessä esitettyihin sijoitukseen liittyviin riskeihin ja etuihin ennen sijoituksen tekemistä. Finanssivalvonnan tekemää esitteen hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden hyväksyntänä.

TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUVAT LAUSUNNOT

Tietyt tämän tiedonannon lausunnot ovat "tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja". Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit "uskoo", "aikoo", "saattaa", "tahtoo" tai "pitäisi" tai kussakin tapauksessa niiden kieltomuodot tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan nojautumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat, tässä sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö ei aio, eikä omaksu velvollisuutta, päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Ota yhteyttä

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.